دوره و شماره: دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 80، اسفند 1396، صفحه 1-141 
تأثیر دستگاه‌های سیار روغن‌کشی زیتون بر توسعه روستایی

صفحه 29-47

احمد احمدی شریف؛ ایرج ملک‌محمدی؛ محمود حسینی