محاسبه حداقل معیشت خانوارهای روستایی ایران: 1392-1368

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشد گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی حداقل معیشت در خانوارهای روستایی ایران بود. در این راستا با استفاده از داده‌های هزینه و درآمد خانوار­های روستایی، ابتدا حداقل معیشت طی سال‌های 1368 تا 1392 با استفاده از هشت گروه کالایی، به روش سیستم مخارج خطی (LES) و با بهره‌گیری از نظریه حداقل عادات نسبی (HLES) محاسبه شد. سپس، با استفاده از شاخص‌های سنجش فقر، وضعیت فقر در مناطق روستایی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که طی سال‌های مورد مطالعه، خط فقر (به قیمت ثابت 1390) در خانوارهای روستایی ایران دارای روند نزولی بوده و شکاف فقر و شدت آن  نیز کاهش یافته است. بنابراین، عملکرد دولت‌ها در کاهش فقر نسبی طی پنج برنامه توسعه اقتصادی نسبتاً موفقیت‌آمیز بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Measurement of Subsistence in Iranian Rural Households over 1989-2013

نویسندگان [English]

 • Mohammad MOWLAEI 1
 • Zohreh RAHIMI RAD 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 MA Graduate in Economics, Department of Economics, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

In economic literature, subsistence is defined implicitly as a poverty line and the first step for the poverty alleviation is to measure the subsistence (poverty line). In this study, the subsistence of Iranian rural households was estimated by the theory of relative habit of formation linear expenditure system (RHLES) and by using data of household's expenditure for 8 commodity-groups over the periods of 1989-2013. Then, the position of poverty in rural regions was calculated by the indicators of head-count ratio, poverty gap and Foster-Greer-Thorbecke (FGT). The results showed the poverty line in the studied households had a decreasing trend and the quantity of poverty indicesreduced during the five Economic Development Plans. Thus, the government policies for the reduction of relative poverty in rural regions were found successful.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Subsistence
 • Poverty Line
 • Poverty Indices
 • rural households
 • Iran
 1. Almas, I., Kjelsrud, A. and Somanathan, R. ­(2013). A behavior- based approach to the estimation of poverty in India. CESIFO Working Paper Series­: 4122.
 2. Arshadi, A., Hassanzadeh, A. and Mostashari, F. (2010). Determination of minimum living of urban and rural households in province of Kermansha with linear expenditure system. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 7(4):1-23. (Persian)
 3. Baiyegunhi, L.J.S. and Fraser, G.C.G­. (2010). Determinants of household poverty dynamics in rural regions of the Eastern Cape Province. South Africa, 48th Agricultural Economists Association of South Africa (AEASA) ConferenceCape Town, South Africa, September.
 4. Bagheri, F., Daneshpor­, N. and Kavand, H. (2006). The poverty line trend and poverty indices in Iran (1995-2005). Iranian Journal of Official Statistics Studies, 18(2):71-82. (Persian)
 5. Botchway, S.  (2013). Poverty: a review and analysis of its theoretical conceptions and measurements. International Journal of Humanities and Social Science, 3(10):85-96.
 6. Deputy Editorial, Consultation and Publication of Presidential Laws and Regulations­ (2003).The fourth plan of the economic, social and cultural development of the Islamic Republic of Iran. Available at www. mtif.org/organ/49247 (Retrieved at 3 DEC 2012). (Persian)
 7. Deputy Strategic Planning and Control of the Presidency (2009).The fifth plan of the economic, social and cultural development of the Islamic Republic of Iran. Available at www. mtif.org/organ/49247 (Retrieved at 9 JAN 2012). (Persian)
 8. Javaheri, B., Sahabi, B., Ghasemi, A. and Hajiyan, M.H. (2012). Estimating the level of subsistence in urban areas of Kurdistan Province. Social Welfare, 12 (45):173-201. (Persian)
 9. Khodadad Kashi, F., Heidari, K. and Bagheri, F. (2005). An estimation of poverty line in Iran during 1984-2000. Social Welfare, 5 (17):137-164. (Persian)
 10.  Khodadad Kashi, F. and Shehikitash, M.N. (2012). Measuring the intensity of poverty in Iranian rural households: a comparison with urban households.­ Quarterly Journal of Village and Development, 15(3): 41-55. (Persian)
 11.  Khosrevinejad, A.A. (2011). Estimation of poverty and poverty indices in urban and rural areas. Quarterly Journal of Economic Modelling, 6(2):39-60. (Persian)
 12.  Layard, P.R.G. and Waters, A. A. (1978). Shakeri, A. (2013), Tehran: Nei Publication.
 13.  Mahmodi, A. (2012). Estimation of relative poverty in urban areas of Iran (application of panel data in linear expenditure system). Journal of Research in Economic Growth and Development, 4(13): 43-60. (Persian)
 14.  Makian, S. and Saadatkjah, A. (2012). Measuring the minimum subsistence level using the linear expenditure system case study: urban society of Yazd province (third and fourth development plans). Journal of Research in Economic Growth and Development, 2 (5): 46-68. (Persian)
 15.  Management and Planning Organization (1988). The first plan of the economic, social and cultural development of the Islamic Republic of Iran. Tehran: Management and Planning Organization, Available at www. mpb.mporg.ir (Retrieved at 12 Nov 2012). (Persian)
 16.  Management and Planning Organization (1972). The second plan of the economic, social and cultural development of the Islamic Republic of Iran. Tehran: Management and Planning Organization, Available at www.mpb.mporg.ir (Retrieved at 12 Nov 2012). (Persian)
 17.  Management and Planning Organization (1998). The third plan of the economic, social and cultural development of the Islamic Republic of Iran. Tehran: Management and Planning Organization, Available at www. mpb.mporg.ir (Retrieved at 12 Nov 2012). (Persian)
 18.  Park, A. (2010). Migration and urban poverty and inequality in china. China Economic Journal, 3(1):49-67.
 19.  Shaker, M., Miri, S. and Ghorji, H. (2007). Measuring of the minimum subsistence wage using the linear expenditure system: Ilam province in two programs. Journal of Economic Research, 9 (31): 165-188.
 20.  Simler, K. R. and Arndt, C. (2006). Poverty comparisons with absolute poverty lines estimated from survey data. FCND Discussion paper 211.
 21.  Statistic Center of Iran (2012). The Result survey on the cost and income of urban and rural households: 1988-2012. Available at www.amar.org.ir/portals (Retrieved at 7 SEP 2012). (Persian)              
 22.  Statistic Center of Iran (2012). The rural consumer price index: 1988-2012. Available at www.amar.org.ir/ (Retrieved at 7 SEP 2012). (Persian)
 23.  World Bank (2005). Introduction to poverty analysis.       Poverty Manual, JH Revision of August 8,
 24.  World Bank (2016). Poverty line in 2016. Available at www.worldbank.org (Retrieved at 26 Jan 2017).