افزایش مبلغ هزینه داوری و انتشار مقالات از اول دی‌ماه 1400

بر اساس مصوبه مورخ 1400/9/13 هیات رئیسه موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، از تاریخ 1400/10/1 بابت داوری هر مقاله مبلغ 1500000 ریال و بابت پذیرش نهایی و انتشار مقاله مبلغ 1500000 دریافت می‌شود.