اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی کیانی راد

اقتصاد کشاورزی دانشیار اقتصاد کشاورزی و رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

a.kianiradagri-peri.ac.ir
rvt@agri-peri.ac.ir
0000-0002-9295-7613

h-index: 3  

سردبیر

بهاءالدین نجفی

اقتصاد کشاورزی استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز

rvtagri-peri.ac.ir
banajfi@gmail.com
0000-0001-7893-1276

h-index: 2 (Scopus)  

banajfi@gmail.com

سردبیر همکار

مجتبی پالوج

دانشیار مدیریت استراتژیک، موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

mpalouj1404gmail.com

کارشناس نشریه

رویا محمدزاده ملایوسفی

اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز

royamohammadzadeh1356gmail.com

صفحه آرا

ابراهیم حبیبی سیاه پوش

موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

ehsiahpooshgmail.com

اعضای هیات تحریریه

سیدمحمد اعرابی

مدیریت استاد مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

sm.aarabigmail.com
0000-0002-9817-1937

h-index: 2 (Scopus)  

مجتبی پالوج

مدیریت استراتژیک دانشیار مدیریت استراتژیک، موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

mpalouj1404gmail.com

محمود دانشور کاخکی

اقتصاد و توسعه کشاورزی استاد اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

daneshvarum.ac.ir
0000-0003-3063-3418

h-index: 1 (Scopus)  

daneshvar_k@yahoo.com

سیروس سلمان‌زاده

جامعه شناسی روستایی و ترویج کشاورزی استاد جامعه‌شناسی روستایی و ترویج کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

c_salmanzadehyahoo.com
0000-0002-9328-6807

حسین شعبانعلی فمی

ترویج و توسعه کشاورزی استاد ترویج کشاورزی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hfami
hfamiut.ac.ir
hfami2008@gmail.com
0000-0002-4885-0317

h-index: 3 (Scopus)  

حسن علیپور

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار آموزش کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

halipour2001yahoo.com
0000-0003-4975-5538

خلیل کلانتری

برنامه‌ریزی منطقه‌ای استاد برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشگاه تهران

khkalanut.ac.ir
0000-0002-6648-1041

h-index: 7 (Scopus)  

امید گیلانپور

اقتصاد کشاورزی دانشیار اقتصاد کشاورزی، موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

omid.gilanpourgmail.com
0000-0002-3209-0587

h-index: 1 (Scopus)  

عبدالمجید مهدوی دامغانی

اگرواکولوژی دانشیار زراعت، دانشگاه شهید بهشتی تهران

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375001
mahdavi.asbu.ac.ir
mmd323@yahoo.com
0000-0003-4280-7200

h-index: 5 (Scopus)  

بهاءالدین نجفی

اقتصاد کشاورزی استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز

rvtagri-peri.ac.ir
banajfi@gmail.com
0000-0001-7893-1276

h-index: 2 (Scopus)