در راستای تحقیق، بررسی و اشاعه یافته های مربوط به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی موضوعات مربوط به روستا و توسعه روستایی و به منظور استفاده بهینه از توانمندی های علمی محققان سراسر کشور ضرورت انتشار فصلنامه روستا و توسعه در مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی سابق مورد تأیید و تأکید قرار گرفت و پس از انتشار 6 شماره طی سال های 1366 تا 1373 ، با اخذ مصوبات و مجوزهای لازم، نخستین شماره فصلنامه در سال 1376 منتشر شد. فصلنامه روستا و توسعه در سال 1384 توانست درجه علمی و پژوهشی کسب کند. این فصلنامه از ابتدای سال 1389 تحت مدیریت مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی ،اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.

  مخاطبان فصلنامه عبارت اند از: سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه روستایی، مجریان پروژه های توسعه روستایی، استادان و دانشجویان رشته های علوم اجتماعی و اقتصاد، و پژوهشگرانی که در زمینه مسائل اجتماعی و اقتصادی روستاها فعالیت می­ کنند.

  فصلنامه روستا و توسعه در سال 1387 موفق به اخذ رتبه نشریه برتر در نهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر بر اساس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) شد. 

 

 

شماره جاری: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 86، تابستان 1398، صفحه 1-158 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی مدیر داخلی
شاپا چاپی
1563-3322
شاپا الکترونیکی
2645-6486