در راستای تحقیق، بررسی و اشاعه یافته های مربوط به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی موضوعات مربوط به روستا و توسعه روستایی و به منظور استفاده بهینه از توانمندی های علمی محققان سراسر کشور ضرورت انتشار فصلنامه روستا و توسعه در مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی سابق مورد تأیید و تأکید قرار گرفت و پس از انتشار 6 شماره طی سال های 1366 تا 1373 ، با اخذ مصوبات و مجوزهای لازم، نخستین شماره فصلنامه در سال 1376 منتشر شد. فصلنامه روستا و توسعه در سال 1384 توانست درجه علمی-پژوهشی کسب کند و در سال 1387 موفق به اخذ رتبه نشریه برتر در نهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر بر اساس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) شد. این فصلنامه از ابتدای سال 1389 تحت مدیریت مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.

  مخاطبان فصلنامه عبارت اند از: سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه روستایی، مجریان پروژه های توسعه روستایی، استادان و دانشجویان رشته های علوم اجتماعی و اقتصاد، و پژوهشگرانی که در زمینه مسائل اجتماعی و اقتصادی روستاها فعالیت می­ کنند.

  فصلنامه روستا و توسعه، نشریه ای علمی-پژوهشی با دسترسی آزاد است و فایل pdf مقالات به صورت رایگان قابل دانلود می باشد.

open access

 

شماره جاری: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 86، تابستان 1398، صفحه 1-158 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
1563-3322
شاپا الکترونیکی
2645-6486