اعضای هیات تحریریه

سردبیر

بهاءالدین نجفی

اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

rvtagri-peri.ac.ir
banajfi@gmail.com
0000-0001-7893-1276

h-index: 2  

banajfi@gmail.com