اهداف و چشم انداز

  • ایجاد بستری مناسب برای آشنایی دانش پژوهان و دست اندرکاران با مقوله رشد و توسعه روستایی
  • تقویت مبانی نظری رشد و توسعه روستایی از طریق نشر مقالات علمی- تخصصی و نقد و بررسی نظریات صاحب نظران مطالعات روستایی
  • گشودن فضای جدید در عرصه فعالیت های علمی کشور در حوزه مسائل روستا و توسعه
  • ایجاد زمینه های اجرایی و عملی برنامه های توسعه روستایی
  • تأمین منابع و مآخذ علمی و اطلاعاتی لازم برای پژوهش­ های توسعه روستایی
  • ارائه پیشنهادها و راهکارهای منبعث از مطالعات و پژوهش های انجام شده در مؤسسه و خارج از مؤسسه در زمینه مسائل محوری و نیازهای اساسی و راهبردی توسعه روستایی
  • ترویج و اشاعه علم توسعه روستایی و تبیین جایگاه آن در توسعه کشاورزی و توسعه ملی کشور
  • تبیین جایگاه بخش کشاورزی و توسعه روستایی در توسعه ملی
  • ایجاد تعامل علمی - پژوهشی بین دانشگاه و دستگاه های اجرایی ذی ربط