دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 77، خرداد 1396 
بررسی نقش اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در توسعه روستایی: مطالعه موردی استان تهران

صفحه 147-169

سیامک اسماعیل‌زاده پاداری؛ سید محمود حسینی؛ مریم امیدی نجف‌آبادی