تعیین سبد بهینه غذایی گروه‌های مختلف درآمدی در مناطق روستایی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی وزنی

نویسندگان

ایران

چکیده

در ادبیات امنیت غذایی، بنا به تعریف، الگوی بهینه مصرف عبارت است از یک رژیم غذایی که بتواند مقدار کافی انرژی، پروتئین، چربی، مواد معدنی و سایر ریزمغذی‌ها را تأمین کند. در مطالعه حاضر، با استفاده از داده‏های هزینه غذایی مرکز آمار ایران و همچنین، با به‌کارگیری روش برنامه‌ریزی ریاضی آرمانی وزنی، الگوی بهینه مصرف مواد غذایی برای همه دهک‌های هزینه‌ای در نواحی روستایی ایران تعریف شد. در تعیین سبد بهینه غذایی خانوارهای روستایی، ده گروه از مواد غذایی، ده مادۀ مغذی و 23 قید بر اساس توصیه‌های متخصصان تغذیه به‌کار برده شد. یافته‌های مطالعه نشان داد که با سطح هزینه فعلی مواد غذایی، امکان پیشنهاد سبد غذایی بهینه و رسیدن به وضعیت امنیت غذایی برای خانوارهای روستایی تا دهک ششم وجود نخواهد داشت؛ همچنین، از آنجا که دهک‌های اول تا چهارم نیاز به افزایش هزینه بیشتری نسبت به سایر دهک‌های درآمدی دارند، نیاز است که از کمک‌های حمایتی دولت استفاده کنند و دهک پنجم و ششم با تلاش جزئی و مدیریت بهتر نظیر کم کردن هزینه‏‌های غیرخوراکی می‌توانند این کمبود هزینه را جبران کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Optimal Food Consumption Basket in Rural Regions with Application of Goal Programming Model

نویسندگان [English]

  • Atefeh NASARI
  • Ali KERAMATZADEH
  • Farhad SHIRANI BIDABADI
  • Ramtin JOULAEI
چکیده [English]

Received: 13 February, 2016 Accepted: 5 February, 2017

In food security literature, optimal consumption pattern is defined as a diet which can secure enough amounts of energy, protein, fat, minerals and the rest of micro nutrients. In this study, using rural households' food expenditure data (Statistical Center of Iran), an attempt was made to define an optimal consumption pattern for all expenditure deciles of Iranian rural households with application of mathematical goal programming models. In order to determine optimal consumption pattern and minimal required expenditure, there were used ten groups of food items, ten nutrients and 23 constraints based on the advices of nutritional specialists. The Study results showed that with current expenditure level on food items for six food expenditure deciles, it was not possible to suggest optimal food consumption pattern, and people in these expenditure deciles could not reach to food security condition; in addition, first to fourth expenditure deciles needed to receive support from government in order to reach to food security level, while fifth and sixth deciles with minor economic efforts or optimizing their nonfood expenditure could compensate for their food expenditure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food Security
  • Food Basket
  • Goal Programming Model
  • Food Expenditure
  • Rural Regions
  • Iran