تحلیلی بر رابطه بین سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی شهرستان اسلام آباد غرب

نویسندگان

ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تعدیل­گری وضعیت تأهل در رابطه بین سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی بود. جامعه آماری پژوهش را 13835 نفر از زنان روستایی پانزده تا 64 سال شهرستان اسلام­آباد غرب تشکیل می‏دادند که با توجه به جدول بارتلت، 250 نفر از آنها با روش نمونه­گیری چندمرحله­ای در سال 1394 انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه­های استاندارد استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظرسنجی از متخصصان تأیید شد و روایی سازه و پایایی ترکیبی آن نیز با برآورد مدل اندازه­گیری به‏دست آمد. نتایج نشان داد که سبک زندگی ارتقادهنده سلامت اثر مثبت و معنی­دار بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دارد؛ همچنین، وضعیت تأهل دارای اثر تعدیل­گری در رابطه بین دو متغیر بوده، به‏گونه‏ای که این رابطه برای پاسخ‏گویان مجرد غیرمعنی­دار، ولی برای پاسخ‏گویان متأهل مثبت و معنی­دار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Relationship between Health-Promoting Lifestyle and Rural Women’s Health Related Quality of Life in Eslamabad-e Gharb County of Iran

نویسندگان [English]

  • Rouhollah REZAEI
  • Sepideh NOROUZI
  • Leila SAFA
چکیده [English]

  The purpose of this research was to study the moderating effect of marital status between Health-Promoting Lifestyle (HPL) and Health Related Quality of Life (HRQOL) . The statistical population of the study consisted of all rural women of Eslamabad-e Gharb county of Iran with ages from 15 to 64 (N= 13835). According to Bartlett table, a sample size of 250 was selected using multiple stage sampling technique in 2015. The standard questionnaires were used to collect data. Content validity of the questionnaire was confirmed by the concerned experts; also, its construct validity and composite reliability were tested by estimating the measurement model. The results showed that HPL had a positive and significant effect on HRQOL; in addition, the marital status had a moderating effect on the relationship between the two variables ; s o that the relationship was not significant for single respondents, whereas it was positive and significant for the married ones.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Women
  • Health related quality of life
  • Health-Promoting Lifestyle
  • marital status
  • Eslamabad-e Gharb (County)
  • Iran