ارزیابی و مقایسه سطح توسعه‌یافتگی سکونتگاه‌های روستایی و شهری از دیدگاه ساکنان محلی: مطالعه موردی شهرستان مینودشت

نویسندگان

ایران

چکیده

 شناخت وضعیت توسعه‌یافتگی، قابلیت‌ها و تنگناهای سکونتگاه‌ها در برنامه‌ریزی ناحیه‌ای بسیار اهمیت دارد. از این‏رو، تحقیق حاضر، با رویکردی توصیفی- تحلیلی بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی، به ارزیابی و مقایسه سطح توسعه‌یافتگی سکونتگاه‌های روستایی و شهری از دیدگاه ساکنان محلی پرداخته است. بدین منظور، شهر مینودشت و چهارده روستای اطراف آن به عنوان سکونتگاه‌های نمونه انتخاب و بررسی شدند. در راستای سنجش سطح توسعه‌یافتگی سکونتگاه‌های مورد مطالعه، با استفاده از روش دلفی و با مشارکت دوازده کارشناس، 46 شاخص استخراج شد. نتایج تحقیق نشان داد که در اکثر شاخص‌های مورد مطالعه، وضعیت توسعه‌یافتگی مینودشت نسبت به روستاهای مورد مطالعه بهتر است و در این زمینه، به لحاظ آماری، تفاوت معنی‌دار وجود دارد؛ همچنین، بر مبنای شیوه تحلیل خوشه‌ای سلسله‌مراتبی، سکونتگاه‌های مورد مطالعه به پنج خوشه تقسیم می‌شوند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing and Comparing the Development Levels in Rural and Urban Settlements from the viewpoint of Local Residents : A Case Study of Minoodasht County of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza POURMOHAMMADI
  • Rasoul GHORBANI
  • Ali TOORANI
چکیده [English]

    Assessing the development of settlements in area planning is very important. Thus, this study aimed at assessing and comparing the development levels in rural and urban settlements of Minoodasht county of Iran from the viewpoint of local residents. It was xonducted in a descriptive and analytical research method and the required data were collected through library and field studies. Using Cochran sampling formula, a sample size of 382 people was selected the county as well as its fourteen villages. In order to assess the level of development, 46 variables were extracted by using Delphi method with the participation of twelve experts. The results showed that Minoodasht settlements were better developed than its village settlements in most indices and there was a statistically significant difference between them; also, the settlements were divided into five clusters through hierarchical cluster analysis techniques.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Area Planning
  • Rural and Urban Settlements
  • Minoodasht (County)
  • Iran