دوره و شماره: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 79، آذر 1396، صفحه 1-158 
بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی طرح‌های عمرانی انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

صفحه 111-134

لیلی ابوالحسنی؛ ناصر شاهنوشی؛ حمید طاهرپور؛ متین فاطمی؛ علی‌اصغر علامه