دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 78، شهریور 1396 
عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در طرح آیش‌گذاری اراضی کشاورزی برای احیای تالاب جازموریان

صفحه 23-46

عمران طاهری ریکنده؛ حامد اسکندری دامنه؛ ولی اله فریادرس؛ مهدی شعبان زاده