کاربرد شیوه تحلیل پوششی داده‌ها در تحلیل پایداری سکونتگاه‌های روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان بناب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ایران

چکیده

  تاریخ دریافت: 14/12/1394 تاریخ پذیرش: 28/1/1396  در پژوهش حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی، به بررسی شاخص‌های پایداری در سکونتگاه‌های روستایی با شیوه آنتروپی شانون، تحلیل پوششی داده‌ها و ماتریس متقاطع در روستاهای شهرستان بناب پرداخته شد. بر پایه یافته‌های پژوهش، از 28 روستای مورد مطالعه با استفاده از سی شاخص، سیزده روستا به‌عنوان روستاهای کارآ شناخته شدند. همچنین، برای نشان دادن کارآیی هر کدام از روستاها از لحاظ سطح‌بندی، از ماتریس متقاطع استفاده شد؛ بر این اساس، روستاهای خوشه‌مهر و زوراق و کوته‌مهر به‌ترتیب رتبه‌های اول تا سوم و روستاهای قشلاق خانه ­برق، خانه برق جدید و القو در رتبه‌های آخر قرار گرفتند، که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب آنها در بین روستاهای مورد مطالعه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of DEA Technique in Analyzing the Sustainability of Rural Settlements: A Case Study of Villages in Bonab County of Iran

نویسندگان [English]

  • Nowbakht SOBHANI
  • Majid AKBARI
  • Maryam BEYRANVANDZADEH
  • Hedayatollah DARVISHI
چکیده [English]

Received: 15 March, 2016 Accepted: 17 April, 2017

This study, with a descriptive-analysis approach, aimed at investigating the sustainability indicators in rural settlements using Shannon entropy, DEA Solver and matrix crossover techniques in the villages of Bonab county of Iran. The results indicated that from the 28 studied villages applying 30 indicators, 13 villages were recognized efficient. Moreover, to demonstrate the effectiveness of each countryside in terms of rating, the cross matrix was utilized; and accordingly, villages of Khoshe Mehr and Zavaragh and Kutah Mehr were allocated the first to third rankings, respectively, while Gheshlagh Khane Bargh, Khane Bargh Jadid and Algho villages were placed in the last rankings, reflecting the inappropriate situation among the studied villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • rural settlements
  • DEA SOLVER
  • Bonab (County)
  • Iran