ارزیابی تأثیر خشکسالی بر وضعیت اقتصادی و معیشت خانوارهای روستایی در واحدهای بهره‌برداری مشاع: مطالعه موردی شهرستان فسا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ایران

چکیده

تاریخ دریافت: 10/6/1394 تاریخ پذیرش: 28/1/1396   هدف پژوهش حاضر ارزیابی تأثیر خشکسالی بر وضعیت اقتصادی و معیشت خانوارهای روستایی در تعاونی‌های مشاع بود و بدین منظور، آزمون تأثیر خشکسالی بر وضعیت اشتغال، عملکرد تولید، هزینه‌های تولید و رضایت از درآمد در قالب چهار فرضیه صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری آن شامل 248 تعاونی­ مشاع شهرستان فسا بود که به‌صورت تمام‌شماری، همه سرمشاع‌ها مورد پرسشگری قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته بود. برای آزمون فرضیات، از آماره ویلکاکسون استفاده شد. نتایج نشان داد که خشکسالی تأثیرات منفی بر وضعیت معیشت خانوارهای عضو تعاونی‌های مشاع داشته، به‌گونه‌ای که مقدار آماره ویلکاکسون برای هر چهار بعد در سطح خطای کمتر از 05/0 حاکی از تفاوت معنی‏دار وضعیت معیشت بعد از خشکسالی نسبت به قبل از آن است.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Drought on the Economic Status and Livelihood of Rural Households in Collective Operation Units: A Case Study of Fasa County of Iran

نویسندگان [English]

  • Yousef GHANBARI
  • Vajiheh ARYANFAR
چکیده [English]

  Received: 1 September, 2015 Accepted: 17 April, 2017  This study aimed at evaluating the impact of drought on the economic status and livelihood of the rural households in collective operation units (cooperatives) in Fasa county of Iran. The effects of drought on the employment status, production performance, production costs and satisfaction with income were formulated within four hypotheses. A descriptive-analytical research method was used and the study population included 248 joint cooperatives of the county, with all the supervisors of the units being surveyed using the complete enumeration method. The required data were collected through a self-designed questionnaire. The hypotheses were tested using Wilcoxon statistic. The results showed that drought had a negative effect on the livelihood of rural households who were the members of these cooperatives. The Wilcoxon statistic values for all dimensions at an error level smaller than 0.05 indicated a significant difference between the rural people's livelihoods before and after the drought .     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought
  • Livelihood
  • Agriculture
  • Joint Cooperatives
  • Wilcoxon Test
  • Fasa (County)
  • Iran