بررسی شیوه‌های ارتباطات انسانی در بهبود عملکرد آموزشگران ترویجی از دیدگاه سربازان سازندگی وزارت جهاد کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ساری، ایران

2 تهران، ایران

چکیده

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی شیوه‌های ارتباطات انسانی در بهبود عملکرد آموزشگران ترویجی از دیدگاه سربازان سازندگی وزارت جهاد کشاورزی بود. جامعه آماری تحقیق 222 نفر از سربازان سازندگی این وزارتخانه بودند که به طریق سرشماری و با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت، کمی و به لحاظ هدف، کاربردی بود و به روش توصیفی انجام شد. یافته‌ها نشان داد که بین متغیرهای ارتباطات شنیداری و شفاهی (کلامی)، ارتباطات غیرشفاهی (غیرکلامی)، ارتباطات نوشتاری، مدل‌های ارتباطی، میزان آشنایی با فرایند ارتباطات و میزان اهمیت فرایند ارتباطات و متغیر عملکرد آموزشگران ترویجی رابطه مثبت و معنی‌دار در سطح 99 درصد وجود دارد؛ و همچنین، نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که حدود 41 درصد از واریانس متغیر وابسته بهبود عملکرد آموزشگران ترویجی توسط متغیرهای ارتباطات شنیداری و شفاهی و ارتباطات غیرشفاهی تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examination of Human Communication Techniques to Improve Performance of Extension Educators from Viewpoint of Construction Soldiers of Jihad for Agriculture Ministry, Iran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh KAZEMI MIANROUDI 1
  • Seyed Mahdi MIRDAMADI 2
  • Laleh MORSHEDI 2
  • Abdollah MOUMVANDI 2
چکیده [English]

Received: 31 December, 2015 Accepted: 24 April, 2017

This study aimed at examining the human communication techniques to improve the performance of extension educators from viewpoint of construction soldiers of Jihad for Agriculture Ministry of Iran. It was a quantitative study in nature, an applied research in terms of purpose and a descriptive study in terms of methodology. Statistical population included 222 individuals of the concerned soldiers and the data was collected by a survey approach through questionnaire. The results showed significantly positive relations of audio and verbal communication, nonverbal communication, writing communication, models of communication, informing with communication process and importance of communication process (P=99%) with the performance of extension educators. Also, the results of regression analysis showed that about 41 percent of the variance in the perception of respondents about the improved performance of extension educators was explained by the audio and verbal communication and nonverbal communication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication
  • Human Communication
  • Performance of Educators
  • Construction Soldiers
  • Jihade Agriculture Ministry (Iran)