سطح‌بندی پایداری اجتماعی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان‌های شهرستان چرام، استان کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زنجان، ایران

2 کازرون، ایران

3 تهران، ایران

چکیده

بعد اجتماعی توسعه پایدار از ابعاد اصلی آن شناخته می‌شود. هدف پژوهش حاضر ارزیابی پایداری اجتماعی نواحی روستایی دهستان‌های شهرستان چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد بود. نوع پژوهش کاربردی و روش آن نیز توصیفی- تحلیلی بوده، گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی انجام پذیرفت. تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش‌های دلفی فازی و با به‌کارگیری شیوه تاپسیس فازی صورت گرفت. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری کوکران 285 سرپرست خانوار روستایی تعیین شد. نتایج نشان داد که وضعیت مجموع شاخص‌های ذهنی پایداری اجتماعی روستاهای سرفاریاب و بردیان در خوشه پایدار واقع است و روستای الغچین علیا خوشه مربوط به پایین‌ترین سطح پایداری اجتماعی را شکل می‌دهند؛ از این‏رو، توسعه متوازن نواحی روستایی در شهرستان چرام مستلزم بازنگری مسئولان ذی‏ربط در تخصیص منابع و امکانات، توزیع برابر فرصت‌ها و ارتقای کیفی خدمات در راستای کاهش فاصله بین نواحی روستایی است.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Social Sustainability Level in Rural Areas: A Case Study of Subdistricts of Charam County, Kohgiluyeh and Boyerahmad Province of Iran

نویسندگان [English]

 • Soroush SANAEI MOGHADDAM 1
 • Rasool BALAGHI 2
 • Behrouz MOHAMMADI YEGANEH 1
 • Mehdi CHERAGHI 3
چکیده [English]

This study aimed at evaluating the social sustainability of rural areas and specifically subdistricts of Charam county, Kohgiluyeh and Boyerahmad province of Iran. This applied research was conducted in a descriptive-analytic method. The data was collected through a library and field study. The information was analyzed in Delphi method by applying fuzzy and also fuzzy TOPSIS techniques. The sample size was determined 285 rural household heads by using Cochran sampling method. The results showed that the total social sustainability subjective indicators in rural areas of Sarfaryab and Bordyan were located in sustainable cluster and of Alghchyn villages, in upper cluster at the lowest level of social sustainability. A balanced development of rural areas in the couty requires reconsideration of the allocated resources, equal distribution of opportunities and improved quality of services in order to reduce the development gaps among the rural areas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Sustainability
 • sustainable development
 • Delphi fuzzy
 • subjective indicators
 • Charam
 • Kohgiluyeh and Boyerahmad
 • Iran