بررسی نقش اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در توسعه روستایی: مطالعه موردی استان تهران

نویسندگان

تهران، ایران

چکیده

  تحقیق توصیفی- تحلیلی حاضر با هدف بررسی نقش اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در توسعه روستایی و با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفت. کشاورزانی که در فاصله سال‌های 1392 تا 1393 حداقل یک بار از تسهیلات کشاورزی بانک کشاورزی استفاده کرده بودند، جامعه آماری تحقیق را تشکیل می‌دادند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن با کسب نظرات اساتید توسعه روستایی تأیید و پایایی آن از طریق آزمون مقدماتی 79/0 تعیین شد. ﺑﺮای ﺗﺤﻠ ﯿ ﻞ دادهﻫﺎ، از تحلیل عاملی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. بر اساس نتایج به‏دست آمده از تحلیل عاملی مرتبه دوم، بار عاملی تأثیر اعتبارات کشاورزی بر سازه‌های توسعه اقتصادی، توسعه زیست‌محیطی، توسعه اجتماعی- فرهنگی و توسعه زیرساختی به‌ترتیب 75/0، 72/0، 61/0 و 58/0 ارزیابی شد؛ همچنین، اعتبارات کشاورزی بر توسعه کالبدی تأثیر معنی‌دار نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Agricultural Bank Credits in Rural Development: A Case Study of Tehran Province of Iran

نویسندگان [English]

  • Siamak ESMAEILZADEH PADARI
  • Seyed Mahmoud HOSSEINI
  • Maryam OMIDI NAJAFABADI
چکیده [English]

    Received: 24 January, 2017 Accepted: 3 July, 2017   This study descriptive and analytical study aimed at investigating the role of the credits granted by Agricultural Bank (Keshavarzi Bank of Iran) on rural development in Tehran province. It was conducted in a survey method. The statistical population consisted of farmers who had used the agricultural facilities of the bank at least one time during 2013-14. The study was mainly carried out through a questionnaire, the validity of which was obtained by using a panel of experts and masters in the rural development field. The reliability of the questionnaire was found and confirmed through a pre-test and the calculation by Cronbach Alpha. Based on the results, the agricultural credits were effective on various economic, ecological, social-cultural and structural developments with 0.77, 0.72, 0.61, and 0.58 load factors, respectively; also, the agricultural credits had no significant effect on the physical development.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credits
  • Agricultural Bank
  • Rural Development
  • Structural Equations
  • Tehran (Province)
  • Iran