بررسی مؤلفه­ های تأثیرگذار بر عملکرد دهیاران نواحی روستایی شهرستان اصفهان

نویسندگان

ایران

چکیده

  دهیاری­ها و بررسی عملکرد آنها از موضوعات مهم در حوزه مدیریت روستایی است که در قالب یک نهاد مشارکتی و مردمی در سطح روستا، می­تواند نقش مهم در فرایند توسعه پایدار روستایی ایفا کند. از این‏رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی مؤلفه­های تأثیرگذار بر عملکرد دهیاری‏ها در روستاهای شهرستان اصفهان انجام گرفت. مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی بود و جامعه آماری آن را 151 دهیار روستاهای شهرستان اصفهان تشکیل می‏دادند. پایایی گویه­های تحقیق با آماره آلفای کرونباخ سنجیده شد، که 82/0 به‏دست آمد. روش‏های آماری مورد استفاده شامل آمارهای توصیفی (میانگین، انحراف معیار و ...) و نیز آمارهای استنباطی بوده که مهم‏ترین آنها ماتریس میانگین و ماتریس وزنی است. بر اساس یافته­های پژوهش، عملکرد دهیاری­های در ابعاد اقتصادی، اجتماعی- ­فرهنگی، عمرانی، زیربنایی و زیست‏محیطی در سطح متوسط قرار داشتند. همچنین، بُعد اجتماعی و فرهنگی بیشترین و بعد اقتصادی و زیست‏محیطی کمترین توجه و فعالیت را به خود اختصاص دادند.   .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Factors Affecting the Performance of Rural Municipality Administers in Rural Areas of Isfahan County, Iran

نویسندگان [English]

  • Hamid BARGHI
  • Yousof GHANBARI
چکیده [English]

   Received: 15 August, 2015 Accepted: 5 February, 2017   Rural Municipalities (RMs) and studying their performance in sustainable rural development is an important topic in the field of rural management. Rural Municipality, as a participatory and democratic institution at the village, may play an important role in the process of sustainable rural development. This descriptive study aimed at investigating the factors affecting the RM performance in the villages of Isfahan county of Iran. The statistical population consisted of all the 151 RM Administers (RMAs) in the rural Isfahan. Reliability of the research items was measured by Cronbach's Alpha statistic (0.82). The results indicated the reliability of these items to measure the variables. Based on the study results, the performance of RMs in the economic, social, cultural, civil, infrastructural and environmental dimensions was at the intermediate level; in addition, the greatest attention was devoted to the social and cultural and the least to the economic and environmental activities.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Rural Management
  • Rural Municipality Administers (RMAs)
  • components
  • Rural Areas
  • Isfahan (County)