خانه‌های دوم و نقش آنها در دگرگونی ساختار کارکردی روستاهای حوزه نفوذ کلان شهرها: مطالعه موردی روستاهای هروی، حاج عبدال و دیزج لیلی‌خانی، دره لیقوان استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تبریز

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی نقش خانه‌های دوم در تغییرات ساختار کارکردی روستاهای واقع در دره لیقوان در محدوده جغرافیایی روستاهای کلان‌شهر تبریز پرداخته و بر اساس هدف، از نوع کاربردی- توسعه‌ای و به لحاظ روش، از نوع توصیفی- تحلیلی است. داده‌های مورد نیاز از منابع اسنادی و عمدتاً عملیات پیمایشی (تکمیل پرسشنامه) گردآوری شد. نمونه آماری مطالعه را تمامی 368 خانوار ساکن در خانه‌های دوم روستاهای هروی، حاج عبدال و دیزج لیلی‌خانی تشکیل می‌دادند. یافته‌های تحقیق نشان داد که تغییرات کارکردی صورت‌گرفته بیشتر در سال‌های اخیر رخ داده و کارکرد روستاهای مورد مطالعه از کشاورزی به خدماتی تبدیل شده است، به‌گونه‌ای که شغل فعلی 7/71 درصد سرپرستان خانوارهای ساکن در خانه‌های دوم را فعالیت‌های مربوط به بخش خدمات تشکیل می‌دهد و 6/16 درصد آنها در بخش صنعت و 7/11 درصد نیز در بخش کشاورزی اشتغال دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Second Houses and Their Role in Functional Structure Change of Metropolitan Zones: A Case Study of Heravi, Haj Abdal, and Dizaj Leylikhani Villages, Liqvan Valley, East Azerbaijan of Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammad ZAHERI 1
 • Bahareh RAHIMIPOUR 2
1 Associate Professor of Geography and Rural Planning, University of Tabriz, Iran
2 PhD Student in Geography and Rural Planning, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

This study aimed at evaluating the role of second houses in functional structure changes of the Tabriz metropolitan villages including Heravi, Haj Abdol, and Dizaj Leylikhani located in Liqvan valley, East Azerbaijan province of Iran. It was a practical-development study in term of goal and a descriptive-analytical one in term of methodology. The required data were mainly gathered through questionnaires. The statistical sample included all 368 households residing in the second houses. The study findings showed that these functional changes had mainly made over recent years; in addition, there was found a significant relationship between "previous and current jobs of second house inhabitants" and the functional changes in the studied villages, transforming from an agricultural to a service function, though the intensity of correlation between the variables was medium.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Second Houses
 • Functional Structures
 • Hinter Land Villages
 • Liqvan (Valley)
 • East Azerbaijan (Province)
 • Iran
 1. Aldskogius, H. (1993). Recreation, cultural life and tourism. National Atlas of Sweden, 24(5): 26-39.
 2. Anabestani, A. (2010). Study of physical effects of second houses on the development of rural settlements (Case study: Mashhad villages). Journal of Village and Development, 4(93): 149-166. (Persian)
 3. Barnarshiria, J. (1995). Cities and villages- examination on the various relationship between city and village in the world. Sahami Translation, Mashhad: Nika Publication. (Persian)
 4. Balezentis, R. (2012). Rural tourism development. Tourism Management, 15(25): 189-201.
 5. Butler, R., Hall, M. and Jenkins, J. (1997). Tourism and recreation in rural areas. John Wiley and Sons, 32(21): 43-48.
 6. Davies B. R. and Patrick, N. (1981). A spatial and temporal analysis of second homes ownership in west wales. Geoforum, 12(2): 161-178.
 7. Fesharaki, P. (1995). Rural geography. Tehran: Islamic Azad University Scientific Center. (Persian)
 8. Mottiar, k. (2010). Second houses, a way towards sustainable tourism development. Tourism Management, 3(24): 519-538.
 9. Rezvani, M. (2004).Study the process of creating and expanding second houses in rural areas. Journal of Geographical Research, 45(35): 65-74. (Persian)
 10.  Rezvani, M. (2008).Counter-urbanization and functional changes in northern rural areas of Tehran. Journal of Geographical Research, 39(59): 177-189. (Persian)
 11.  Safaii, J. and Rezvani, M. (2006).Tourism of the second houses and its effects on rural areas: opportunity or threat. Journal of Geographical Research, 37(54): 109-121. (Persian)
 12.  Wiliam, A. M. and Hall, C.M. (2005). Tourism and migration, new relationships between production and consumption. Tourism Geographies, 2(1): 5-27.
 13.  Ziaie, M. and Salehi nasab, Z. (2009). The typology of second houses tourists and study their physical effects on rural areas. Journal of Human Geography, 40(66): 71-84. (Persian)