دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، شهریور 1393 
سنجش سطوح پایداری توسعه روستایی در شهرستان کرج

صفحه 69-86

بیژن حشمت کبودوند؛ سید مهدی میردامادی؛ سیدجمال فرج اله حسینی؛ فاطمه پاسبان


واکاوی راهکارهای فنی نوسازی باغ­های چای در ایران

صفحه 105-122

مهدخت منصوری واجاری؛ ایرج ملک محمدی؛ سید مهدی میردامادی