تحلیل انتخاب سیاست­های مختلف یارانه کود بر اساس دید­گاه گندم­کاران منطقه سیستان

نویسندگان

چکیده

     در مطالعه حاضر، از معیار برتری تصادفی درجه اول و دوم و نیز کارآیی تصادفی با توجه به یک تابع برای انتخاب نوع سیاست پرداخت یارانه کود از دیدگاه کشاورزان گندم­کار منطقه سیستان استفاده شد. جمع­آوری داده­ها از طریق پرسشنامه در سال زراعی 90-1389 انجام و شش سیاست برای انجام تحقیق طراحی شد. کشاورزان به سه گروه خرده­پا، متوسط و بزرگ­مالک تقسیم­بندی شدند. سپس، بر اساس معیارهای برتری تصادفی و رفتار مخاطره­گریزی هر گروه از کشاورزان، دیدگاه آنها در انتخاب نوع سیاست پرداخت یارانه کود بررسی شد. در نهایت، محاسبه تفاوت میانگین مقادیر معادل اطمینان در کشاورزان خرده­پا، متوسط و بزرگ­مالک نشان داد که با افزایش اندازه مزرعه به دلیل بالاتر بودن ارزش ذهنی سیاست پرداخت یارانه مستقیم کود در بین کشاورزان بزرگ­مالک، این کشاورزان حساسیت بیشتری به حذف یارانه­ها نشان می­دهند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Selection of Different Fertilizer Subsidy Policies in Wheat Farmers' Point of View in Sistan Region

چکیده [English]

 This study draws upon the first and second degree stochastic dominance as well as the stochastic efficiency with respect to a function used for selecting the fertilizer subsidy policy in wheat farmers' point of view in Sistan region. Required data are collected through questionnaires (in the crop year of 2011-12), and six policies are designed to do the research. In addition, farmers are divided in the three categories of small, medium and large owner farmers; then, based on stochastic dominance criteria, their viewpoints of selecting the fertilizer subsidy policy are examined. Finally, the calculation difference in the average certainty equivalent in small, medium and large owner farmers indicate that with increasing size of farm due to higher mental value of fertilizer direct subsidy policy among large owner farmers, these farmers are found to be more sensitive to the elimination of fertilizer subsidy.         

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stochastic Dominance/ Size of Farm/ Subsidy/ Wheat/ Fertilizer/ Sistan (Region)