سنجش سطوح پایداری توسعه روستایی در شهرستان کرج

نویسندگان

چکیده

   پژوهش حاضر به سنجش و تعیین سطوح پایداری توسعه روستایی شهرستان کرج در سال 1390 می­پردازد تا از این رهگذر، به شناختی از وضعیت موجود در این شهرستان دست یابد. بدین منظور، با استفاده از شیوه­های تحلیل عاملی و تحلیل خوشه­ای برای ارزیابی و سطح­بندی پایداری سکونتگاه­های روستایی این شهرستان، سی شاخص اجتماعی، اقتصادی، زیست­محیطی، و زیرساختی به­کار گرفته می­شود. با بهره­گیری از تحلیل عاملی، شاخص­های پژوهش به چهار عامل نهایی کاهش می­یابد، که 32/65 درصد واریانس کل را تبیین می­کنند. همچنین، نتایج تحقیق نشان­دهنده وضعیت نامطلوب پایداری در سکونتگاه­های منطقه مورد مطالعه است که از آن میان، به­ترتیب، سطوح پایداری روستاهای فرخ­آباد و قزل­حصار بالاتر و سطوح ناپایداری روستاهای مرادآباد و احمدآباد نیز بیش از دیگر سکونتگاه­های شهرستان کرج است. در پایان، برای ارتقا و بهبود وضعیت پایداری توسعه روستایی در منطقه مورد مطالعه، سیاست­هایی راهبردی در ابعاد مختلف پایداری پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Sustainability Levels of Rural Development in Karaj County

چکیده [English]

  This research tries to determine sustainability levels of rural development in Karaj county of Iran to achieve a better understanding of the current situation in the county in 2011. For this purpose, 30 social, economic, environmental and infrastructural indicators are applied, using factor analysis and cluster analysis techniques for grading and evaluating the sustainability of 82 villages; thus, the concerned variables are reduced to four factors. According to the results of principal component analysis with rotation, some 65.32 percent of total variance is explained by these factors. In addition, the study results indicate an undesirable condition in the studied region, in which Farokhabad and Ghezel-Hesar villages are found to be the most sustainable while Moradabad and Ahmadabad are the most unsustainable villages, compared to the other settlements. Finally, a number of strategic policies are suggested in different dimensions to enhance and improve sustainability levels of rural development in the studied region.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Rural Development/ Factor Analysis/ Cluster Analysis/ Karaj (County)