دوره و شماره: دوره 17، شماره 4، اسفند 1393 
محاسبه خط فقر خانوارهای روستایی ایران بر اساس بعد خانوار، 1390-1385

صفحه 155-172

ابراهیم نگهداری؛ خسرو پیرایی؛ غلامرضا کشاورزحداد؛ علی حقیقت