بررسی عوامل مؤثر بر تمایل باغداران به مشارکت در تشکیل تعاونی­های تولیدگردو در شهرستان تویسرکان

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تمایل باغداران به مشارکت در تشکیل تعاونی­های تولید گردو در شهرستان تویسرکان، از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی است و در آن، از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، کمینه و بیشینه) و آمار تحلیلی (همبستگی، رگرسیون و آزمون من- ویتنی) استفاده شد. بررسی همبستگی میان متغیر ها نشان داد که بین میزان عملکرد، درآمد غیرکشاورزی، درآمد کشاورزی، حمایت‌های مالی دولتی، زمینه‌های اجتماعی‌ و نگرش باغداران و متغیر « تمایل به مشارکت » رابطه مثبت و معنی‌دار و نیز بین متغیرهای سن و سابقه باغداری و متغیر « تمایل به مشارکت » رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد. همچنین، تجزیه و تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای نگرش باغداران، درآمد غیرکشاورزی، حمایت‌های مالی دولتی، سابقه باغداری و زمینه اجتماعی 42 درصد تغییرات متغیر وابسته پژوهش حاضر را تبیین می‌کنند . با توجه به ضرایب استانداردشده، متغیر «نگرش باغداران» مهم­ترین عامل در پیش­بینی تغییرات متغیر وابسته شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Factors Influencing Tendency of Walnut Producers towards Participating in Establishment of Production Cooperatives in Tuyserkan County of Iran

چکیده [English]

    This study was conducted to investigate effective factors on the tendency of walnut producers towards participating in establishing walnut production cooperatives in Tuyserkan county of Iran. It was a descriptive-correlation research using both descriptive statistics (frequencies, percentage, mean, minimum and maximum) and analytical statistics (correlation and regression analysis, Mann-Whitney test). Calculating correlations between variables showed positive and statistically significant relations between 'tendency to participation' and performance, off-farm income, on-farm income, capital supports of government, social preconditions and producers’ attitude; in addition, there were found negative and statistically significant relations between 'tendency to participation' and work experience and the age, as well. Stepwise regression analysis indicated that walnut producers’ attitude, off-farm income, capital supports of government, work experience and social preconditions explained a statistically significant portion of variance (R2= 42) for the producers’ tendency to participation. Regarding the standardized coefficients, producers’ attitude was considered as the most effective factor in predicting variance of the dependent variable.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Producers’ Tendency toward Participation
  • Walnut
  • production cooperatives
  • Tuyserkan (County)