محاسبه خط فقر خانوارهای روستایی ایران بر اساس بعد خانوار، 1390-1385

نویسندگان

چکیده

  فقر روستایی چالش اساسی اکثر کشورهاست و کاهش آن مهم‌ترین هدف توسعه پایدار به­شمار کی­رود. در مطالعه حاضر، خط فقر روستایی بر اساس بعد خانوار طی سال­های 1385 تا 1390 با استفاده از داده‌های خام طرح هزینه - درآمد خانوار محاسبه شد. برای پیشبرد این هدف، ویژگی­های خانوار از قبیل سن، جنسیت، وضعیت شغلی و تحصیلات در تابع مطلوبیت خانوار مدل‌سازی شد و پس از استخراج تابع مخارج غیرمستقیم از تابع مطلوبیت استون- گیری با مجموعه اطلاعات 416519 خانوار روستایی طی 1370 تا 1390، از دو روش رگرسیون غیرخطی و پانل دومرحله‌ای، خط فقر مطلق و نسبی روستایی به ازای بعد خانوار (یک تا ده نفره) برآورد شد. نتایج برآورد نشان داد که توجه به ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی خانوارهای روستایی به‌ویژه بعد خانوار الزام اساسی محاسبات مربوط به خط فقر روستایی است و اثر بعد خانوار بر خط فقر به­صورت «از پیش تعیین­شده» و «سرانه» موجب ایجاد تورش برآورد خط فقر خانوارهای روستایی می‌شود.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Poverty Line of Iranian Rural Households with Respect to Household Size, 2006-2011

چکیده [English]

 Rural poverty is a basic challenge in most countries and its reduction is the most important target of sustainable development. In this study, the rural poverty line was estimated according to household size during 2006-11 by using raw data. For this purpose, the household characteristics such as age, sex, occupational status, and educations were included in household utility function and based on Stone-Geary model; the rural absolute and relative poverty lines were estimated with the data of 416519 rural households during the span time of 1981-2011 in both pre-determined non-linear regression and two-steps panel methods per household (1-10 people). The results indicated that attention to social-economic characteristics of the rural households especially household size was the basic requirement for calculations related to the rural poverty line and the effect on the household poverty line in the form of a predetermined and per capita could create underestimation of the rural poverty line; therefore, the costs of a specific level of household welfare would not increase in a one by one scale.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Rural Poverty Line
  • absolute poverty
  • relative poverty
  • Household Size
  • Stone-Geary Model