بررسی فقر خانوارهای عشایری در دوره خشکسالی و شناسایی عوامل تعیین­کننده آن در استان فارس

نویسندگان

چکیده

  در مطالعه حاضر، بیشتر آمار و اطلاعات مورد نیاز به­صورت پیمایشی و از طریق تکمیل 457 پرسشنامه از خانوارهای عشایری استان فارس و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای سه­مرحله­ای به­دست آمد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، از شاخص بارش استانداردشده در قالب معیار تعیین وضعیت خشکسالی استفاده شد. همچنین، برای بررسی فقر، از شاخص­های نسبت سرشمار و شکاف فقر و به­منظور تعیین عوامل مؤثر بر احتمال فقر خانوارهای عشایری در دوره خشکسالی، از مدل توبیت استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش 5/17 درصدی شکاف فقر در این دوره از مسائل بسیار مهم به­شمار می­رود. بررسی عوامل تعیین­کننده در این زمینه بیانگر آن است که در صورت بروز خشکسالی، ساختار اجتماعی جامعه عشایری با اتکای آن بر دانش بومی مهم­ترین عامل کاهنده احتمال فقر خانوارهای عشایری است و منابع آب سطحی و زیرسطحی نامطمئن را می­توان عمده­ترین و اساسی­ترین عامل بروز پدیده فقر در این جامعه دانست. بر این اساس، برای مقابله با فقر عشایر در دوره خشکسالی، تمرکز بر شناسایی نقاط قوت حاکم بر ساختار اجتماعی عشایر و تعمیم آنها و نیز ایجاد منابع آب مطمئن توصیه می­شود.     * به­ترتیب، استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، و نویسنده مسئول و دانشیار و عضو هیئت علمی بخش حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس ( soufi@farsagres.ir ).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Poverty of Nomad Households in Drought Period and Identification of Its Determinants in Fars Province of Iran

چکیده [English]

  This study investigated nomad households’ poverty in drought period and identified its determinant s in Fars province of Iran. D ata were gathered by 457 questionnaires from the nomad families through three-stage cluster random sampling. Standardized p recipitation index was used to classify drought severity, the headcount poverty and poverty gap indexes were used to determine the poverty situation, and the Tobit model was used to determine the factors affecting poverty probability . The result revealed that an increase of 17.5 percent in the poverty gap is very important in the drought period . Investigating the determinants indicated that the social structure of nomads based on their local knowledge was the most important factor in reducing the poverty gap in drought co nditions; and unreliable w ater resources were known as the most important and most fundamental cause of increasing poverty in the nomad society. Accordingly, to combat the poverty of nomads in such periods, the study suggests focusing on identification of strengths of nomad social structure and generalizing them as well as creating safe water resources.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought
  • Poverty
  • Nomad Households
  • Fars (Province)