دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، خرداد 1393 
تحلیل مدل ناحیه‌ای پیوندهای مکانی- فضایی در شهرستان فیروزکوه

صفحه 73-88

نسرین آذرباد؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ محمد سلمانی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی