بررسی فرضیه توزیع درآمد کوزنتس در نواحی روستایی ایران در دوره 86-1350

نویسندگان

چکیده

  نحوه توزیع درآمد ناشی از رشد اقتصادی در جامعه روستایی عاملی مؤثر و اساسی در بهبود رفاه اجتماعی و کاهش فقر به­شمار می­رود. از این­رو، مطالعه حاضر به بررسی برقراری فرضیه توزیع درآمد کوزنتس در نواحی روستایی ایران می­پردازد و بدین منظور، از الگوهای خطی و غیرخطی اهلووالیا بهره می­گیرد؛ البته آزمون تأثیر انقلاب و جنگ نیز انجام گرفته که به دلیل معنی‏دار نبودن، از مدل حذف شده است. نتایج به­دست آمده حاکی از آن است که فرضیه توزیع درآمد کوزنتس در نواحی روستایی ایران برقرار نیست؛ همچنین، رشد اقتصادی در بهبود توزیع درآمد در نواحی روستایی تأثیری نداشته و حتی به بدتر شدن آن نیز انجامیده است. ولی برخلاف اثر رشد اقتصادی، رشد بخش کشاورزی تأثیری مثبت و معنی­دار بر بهبود توزیع درآمد در نواحی روستایی ایران داشته است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of Kuznets' Income Distribution Hypothesis in Rural Areas of Iran, 1971-2007

چکیده [English]

  How to distribute the income resulted from growth is a crucial factor in social welfare improvement and poverty reduction. Thus, this study aims at the examination of Kuznets hypothesis on income distribution in rural areas of Iran during the period of 1971-2007. For this purpose, linear and non-linear models of Ahluwalia are used. Impacts of the Iran-Iraq war and the Islamic Revolution of Iran are examined, though eliminated afterward due to the insignificant results in the model . The study results do not support the hypothesis in Iranian rural areas. Also, according to the findings, the economic growth has no impact on the improvement of income distribution in rural areas and even made it worse. In contrast with overall growth, the agricultural growth has shown a significantly positive effect on the improvement of income distribution in Iranian rural areas.           

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth/ Income Distribution/ Gini Coefficient/ Kuznets' Income Distribution Hypothesis