تعیین متغیرهای تأثیرگذار بر انگیزه فعالیت در تعاونی‎ها: مطالعه موردی مدیران تعاونی‎های تولید کشاورزی استان تهران

نویسندگان

چکیده

  پژوهش حاضر به­منظور کمک به رفع معضلات موجود در تعاونی‎ها با هدف ارزیابی عوامل مؤثر بر انگیزه فعالیت در تعاونی ‎ ها با استفاده از روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. نمونه‌ آماری تحقیق 72 نفر از مدیران تعاونی‎های تولید کشاورزی استان تهران را دربرمی­گیرد. گردآوری داده­ها با استفاده از پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب انجام می­پذیرد. بر اساس اطلاعات توصیفی به‌دست آمده، تنها 43 درصد از مدیران تعاونی‎ها از انگیزه قوی برای فعالیت در این بخش برخوردارند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که سه متغیر ویژگی‎های اجتماعی، میزان بهره‎مندی از خدمات آموزشی و ترویجی، و ویژگی‎های کارآفرینی حدود نیمی از تغییرات انگیزه فعالیت در تعاونی‌ها را تبیین می­کنند. بر این اساس، پیشنهاد می‎شود که متولیان امور تعاونی‎ها، با برگزاری دوره‎های کارآفرینی و گسترش خدمات آموزشی و ترویجی تعاون به­ویژه در مجامع عمومی همچون بسیج، مساجد، اماکن ورزشی، کانون‌های فرهنگی و مجالس خیریه ، موجبات موفقیت هر چه بیشتر تعاونی‎ها را فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Factors Affecting Motivation of Activity in Cooperatives: A Case Study of Agricultural Production Cooperatives\' Managers in Tehran Province of Iran

چکیده [English]

     This study aims at investigating the factors affecting the motivation of activity in cooperatives, in a descriptive correlational method, to help resolve the problems in cooperatives. The statistical sample includes 72 m anagers of agricultural production cooperatives in Tehran province. Data collection is based on a valid and reliable questionnaire. As shown by the descriptive information obtained, only 43 percent of the cooperatives' managers have strong motivation for activity in this sector. In addition, according to the results of regression analysis, three variables including social characteristics, frequency of applying educational and extensional activities and entrepreneurial aspects account for 49 percent of the variance of such motivation. Accordingly, it is suggested that authorities of these cooperatives pave the ground for their further success through holding some entrepreneurship courses as well as expanding cooperative extension and education services, particularly in public places like Basij (Mobilization Unit), mosques, sports places, cultural centers, and charity houses.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activity Motivation/ Managers/ Agricultural Production Cooperatives/ Tehran (Province)