تحلیل مدل ناحیه‌ای پیوندهای مکانی- فضایی در شهرستان فیروزکوه

نویسندگان

چکیده

     مطالعه حاضر مشتمل بر طرح مدل ناحیه­ای پیوندهای مکانی- فضایی برآمده از جریان­های جمعیتی، فعالیت­ها و کسب­وکارها در شهرستان فیروزکوه، برازش مدل ناحیه­ای پیشنهادی و نیز ارائه کارکرد مدل پیشنهادی است. داده­های تحقیق از 25 روستای نمونه و 436 خانوار نمونه عملیاتی گردآوری شده است. روش تحقیق اکتشافی و توصیفی- تحلیلی با بهره­گیری از مدل­های ریاضی، آماری و نظریه احتمالات است. بر اساس نتایج به­دست آمده، علاوه بر چهار مدل محض،‌ جهت دار، ‌وزنی و ترکیبی، مدل پنجمی با عنوان «مدل ناحیه­ای» طرح شده که مدلی نظری- قیاسی مشتمل بر دوازده نوع پیوند مکانی- فضایی است که در دو سطح درون­ناحیه­ای و برون­ناحیه­ای طراحی می­شود. همچنین، برازش مدل ناحیه­ای نشان می­دهد که کلیه روستاهای نمونه دارای پیوند شهر و روستا بوده، با داشتن بیش از یک نوع پیوند مکانی– فضایی برآمده از جریان­های جمعیتی، تابع مدل ترکیبی به­شمار می­روند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Regional Model of Spatial-Location Linkages in Firouzkooh County

چکیده [English]

This study includes the regional model design of spatial-location linkages resulted from population flows, activities and businesses in Firouzkooh county, and also provides a suggested regional model fitting and the suggested model's output. The data were gathered from 25 sample villages and 436 operational sample households in 2009. The research methodology is an exploring and descriptive-analytical one using mathematical and statistical models and probabilities theory. Based on the study results, in addition to four absolute, directive, weight and compositional models, a fifth model titled 'regional model' was posed which is a theoretical-comparative model consisting of the 12 forms of spatial-location linkages designed in both intra-regional and inter-regional levels. Regional model fitting shows that all the sample villages have urban and rural linkages; and having more than one type of spatial-location resulted from population flows, they depend on compositional model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Model/ Spatial-Location Linkages/ Population Flows/ Urban and Rural Relations/ Firouzkooh (County)