تحلیل اثرات اجرای طرح صدور اسناد مالکیت اماکن روستایی در استان لرستان

نویسندگان

چکیده

   جامعه آماری تحقیق حاضر شامل خانوارهای روستایی استان لرستان است، و گردآوری داده­های مورد نیاز از طریق تکمیل 169 پرسشنامه در قالب روش نمونه­گیری چندمرحله­ای صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، علاوه بر محاسبه جداول توزیع فراوانی از شیوه تحلیل عاملی برای تلخیص و دسته­بندی اثرات اجرای طرح صدور اسناد مالکیت اماکن روستایی بهره­گیری شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، هشت عامل در قالب اثرات اجرای طرح در منطقه مورد مطالعه شناسایی می­شوند که در مجموع، 86/76 درصد از این اثرات را تبیین می­کنند. عوامل استخراج­شده، به­ترتیب از بیشینه به کمینه، عبارت­اند از تعیین حد و مرز اماکن، کاربردی شدن سند، تعاملات بین­فردی، اعطای اعتبارات و تسهیلات، بورس­بازی در خرید و فروش، ماندگاری در روستا، بهسازی و بازسازی اماکن روستایی، و حل و فصل اختلافات. یافته­های اولویت­بندی اثرات طرح نیز نشان می­دهد که متغیرهای افزایش قیمت ملک روستایی، افزایش تعداد معاملات ملک روستایی، افزایش اشتیاق برای اجرای پروژه­های عمرانی دیگر در روستا، افزایش سرمایه­گذاری، و افزایش اعتبار اجتماعی دارندگان سند از شاخص­ترین اثرات این طرح به­شمار می­روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Effects of Rural Land Documentation in Lorestan Province of Iran

چکیده [English]

    This study aims at classifying the effects of rural land documentation in Lorestan province of Iran. The statistical society includes 40936 landholders who received their land documents until 2007. The project had started as 71st article of law in the Second Five Year Development Plan and it has been continued according to 133rd article of law on the Forth Five Year Development Plan of Iran. A sample of 169 landholders was selected in a multi-level stratified random sampling method. A questionnaire was used to collect required data. The reliability of the questionnaire was determined by Cronbach’s Alpha which was between 0.70 and 0.99. For data analysis, SPSS software was used and 27 variables were classified in eight factors which explained 76.86 percent of variances. These factors are determining boundaries, application of document, social interaction, credits, stock exchange, staying in countryside, physical development, and land disputes.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Development/ Land Documentation/ Lorestan (Province)