بررسی و نظرسنجی درباره مؤلفه­های توانمندسازی زنان روستایی و تبیین عوامل مؤثر بر آنها: مطالعه موردی روستاهای شهرستان اصفهان

نویسندگان

چکیده

   توانمندسازی زنان فرایندی پویاست که به زنان برای دستیابی بیشتر به منابع و نیز کنترل بر زندگی خود کمک می­کند و زمینه­های احساس استقلال و ایجاد عزت نفس بیشتر را در آنها پدید می­آورد. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی بوده، نوع آن کاربردی و روش آن پیمایشی است. در پژوهش حاضر، با استفاده از نمونه­گیری تصادفی، 260 نفر از زنان روستایی شهرستان اصفهان انتخاب شدند. در تجزیه و تحلیل داده­ها، از روش تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که مهم­ترین عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی همکاری در فعالیت­های اقتصادی، پیوندهای خانوادگی، و آگاهی اجتماعی بوده، که مقدار واریانس تجمعی تبیین­شده از طریق این عوامل 80/55 است. مهم­ترین موانع مؤثر بر توانمندسازی زنان نیز شامل مؤلفه­های روانی- خصوصی، همکاری در فعالیت­های اقتصادی، کالبدی- ارتباطی، و فرهنگی- سازمانی بوده، که مقدار واریانس تجمعی تبیین­شده از طریق این عوامل نیز 60/51 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review and Survey on Components of Empowering the Rural Women and Explanation of Their Effective Factors: A Case Study of Isfahan County

چکیده [English]

     Women empowerment is a dynamic process that helps them to gain further access to resources and control over their lives and therefore causes a stronger sense of independence and self esteem. This study aims at investigating the factors affecting the economic empowerment of rural women. It is an applied research with a survey methodology in which 260 rural women in Isfahan County are selected through random sampling. The data are analyzed in a factor analysis method. The study results show that the most important factors affecting the empowerment of rural women are cooperation in economic activities, family ties, and social awareness which explain some 55.80 percent of cumulative variance; and the most important obstacles are psychological-personal components concerning cooperation in economic activities as well as physical-communication and cultural-organization components which explain some 51.60 percent of cumulative variance.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women Empowerment/ Rural Women/ Economic Activities/ Rural Economy/ Isfahan (County)