بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی کار کشاورزی، توزیع درآمد و فقر در مناطق روستایی ایران

نویسندگان

چکیده

رشد بخش کشاورزی از طریق رشد بهره‌وری، همزمان با توزیع مناسب درآمد، می‌تواند فقر را در مناطق روستایی کاهش دهد. خود رشد بهره‌وری نیز از عوامل زیادی نظیر سرمایه-گذاری، سطح آموزش و مهارت نیروی‌ کار و زیرساخت‌ها تأثیر می‌پذیرد. مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی کار، توزیع درآمد (عدالت) و فقر در جامعه روستایی ایران با استفاده از نظام معادلات همزمان برای دوره 1363 تا 1386 می‌پردازد. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که مخارج آموزشی و تحقیقاتی، افزایش نرخ باسوادی، مخارج برق-رسانی و موجودی سرمایه منجر به رشد بهره‌وری نیروی کار خواهد شد. رشد بهره‌وری نیروی کار به‌همراه سرمایه‏گذاری در صنایع روستایی و مخارج عمرانی به بهبود توزیع درآمد و در نهایت، کاهش فقر در جامعه روستایی خواهد انجامید. از این‌رو، پیشنهاد می‏شود که مخارج زیربنایی از قبیل بودجه‌های عمرانی روستایی، برق‌رسانی، جاده‌سازی، مراکز بهداشتی روستایی و سرمایه‏گذاری در صنایع روستایی افزایش یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Effective Factors on Agricultural Labor Productivity, Income Distribution and Poverty in Rural Areas of Iran

چکیده [English]

Growth of agricultural sector could reduce rural poverty by labor productivity improvement in parallel with balanced income distribution. Increase in productivity depends on many factors such as investment, education and skills of labor and infrastructure, in turn. In this study, factors affecting agricultural labor productivity, income distribution and poverty in rural areas of Iran were explained through simultaneous system of equation for period of 1981-2007. The results indicated that spending on education and research, literacy rate, spending on electricity supplying and capital stock would lead to increase in productivity of agricultural labor; and this growth, in addition to the investments on rural industries and infrastructural spending, would improve income distribution and finally reduce rural poverty. The results of this study suggest that expenditure of infrastructure, rural electrification, road construction, rural health centers and investment in rural industries should be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural poverty
  • Labor Productivity
  • Justice
  • Income Distribution