عوامل مؤثر بر گرایش دانش­آموختگان رشته‌های کشاورزی به خدمت در مراکز جهاد کشاورزی به­عنوان سربازان سازندگی

نویسندگان

چکیده

       تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانش­آموختگان رشته‌های کشاورزی به خدمت در مراکز جهاد کشاورزی به­عنوان سرباز سازندگی انجام شد. روش تحقیق توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه سربازان سازندگی بدو خدمت است که دوره آموزش نظام­وظیفه را سپری و در دوره آموزش تخصصی و ترویجی وزارت جهاد کشاورزی شرکت کرده‌اند (266 نفر ). برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که از بین متغیرهای مورد بررسی، متغیرهای فاصله محل خدمت تا محل سکونت با متغیر وابسته تحقیق رابطه منفی و عوامل فرهنگی، اجتماعی، شغلی و حرفه‌ای، مهارتی و ارتباطی با متغیر وابسته تحقیق رابطه مثبت و معنی­دار دارند. نتیجه رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای عامل فرهنگی، فاصله محل خدمت تا محل سکونت و عامل شغلی و حرفه‌ای 32 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌کنند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Tendency of Graduates in Agriculture to Serve As Construction Soldiers in Centers of Jihad for Agriculture in Provinces of Iran

چکیده [English]

     This study was conducted to investigate the effective factors on the tendency of graduates in Agriculture to serve as construction soldiers in Centers of Jihad for Agriculture in different provinces of Iran. It was an applied and descriptive study. The statistical population included all soldiers who had passed the military training period and participated in specialized and extension training in the ministry of Jihad for Agriculture (266 persons). These people were studied in census sampling method and the required data collected through questionnaires. The results of c orrelation analysis showed that among all variables, the distance of service location to home had a negative relation with the dependent variable and the cultural, social, job and p rofessional, skill and communication variables had significant relations with the dependent variable. The results of multiple regression showed that the cultural factor, distance of service location to home and job and professional factor explained 32 percent of the variations in the dependent variable.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tendency
  • Graduates in Agriculture
  • Centers of Jihad for Agriculture
  • Construction Soldiers