تحلیل اثرات طرح یکپارچه­سازی اراضی کشاورزی پایین­دست سد گلبلاغ، شهرستان بیجار

نویسندگان

چکیده

   مطالعه حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و به روش پیمایشی در سال 1390 انجام شده است. برای جمع­آوری داده­های پژوهش، از پرسشنامه استفاده می­شود. کلیه کشاورزانی که طرح سامان­دهی اراضی را پذیرفته­اند، جامعه آماری تحقیق را تشکیل می­دهند که از آن میان، با بهره­گیری از جدول بارتلت 120 کشاورز به روش نمونه­گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب می­شوند. نتایج نشان می­دهد که شاخص­های کلیدی مربوط به طرح، در دو وضعیت قبل و بعد از اجرای طرح، تغییرات زیادی داشته است. همچنین، نتایج تحلیل عاملی نشان می­دهد که شش عامل اشتغال­زایی، دستیابی به خدمات مکمل کشاورزی و زیرساختی مزرعه، اثر اجرایی و عملیاتی طرح، بهره­وری، بهبود کمی و کیفی محصولات، و تسهیل عملیات کشاورزی، به­ترتیب، بیشترین نقش را در تبیین واریانس اثرات طرح سامان­دهی اراضی داشته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Agricultural Land Consolidation Effects in Golbolagh Dam Downstream, Bijar County

چکیده [English]

   This is a descriptive-correlative study conducted in a survey method in 2011. The statistical society consists of all the farmers who accepted the land consolidation program (N= 235). Using Bartlet’s table and simple random sampling technique, 120 farmers are selected as samples. Data are collected through a questionnaire which is validated by a panel of experts, and its reliability is also confirmed by calculating Cronbach’s alpha coefficient (0.85). The study results show that there are differences between the key indexes before and after the implementation of the program. In addition, the results of factor analysis indicate that six factors including occupational, access to agricultural complementary services and farm infrastructures, operational and implementation effect, productivity, improved quantity and quality of crops, and facilitation of agricultural operations have the highest role in explaining the total variance of land consolidation effects.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land Consolidation / Consequences/ Factor Analysis/ Occupation/ Golbolagh Dam/Bijar (County)