بررسی نگرش روستاییان نسبت به کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد

نویسندگان

چکیده

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نگرش روستاییان نسبت به کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در توسعه روستایی بخش مرکزی شهرستان نجف‏آباد است. جامعه آماری شامل همه روستاییان باسواد دارای شغل کشاورزی یا دامداری ساکن در این منطقه بوده، که به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای با انتساب متناسب، 172 نفر در نیمه دوم سال 1389 انتخاب شده­اند. نتایج تحلیل همبستگی نشان می­دهد که متغیر وابسته «نگرش نسبت به کاربری ICT » با متغیرهای سطح سواد، مهارت کار با رایانه، و مهارت اینترنتی رابطه مثبت و معنی‏دار دارد. همچنین، نتایج مقایسه میانگین‏ها نشان­دهنده تفاوت معنی‏دار بین متغیر گروه‏های شغلی (کشاورزی، آزاد، دولتی، و سایر موارد) در نگرش نسبت به کاربری ICT است. مطابق تحلیل رگرسیونی مطالعه حاضر، متغیرهای مهارت کار با رایانه، مهارت اینترنتی، و سن، به­ترتیب، مهم‏ترین متغیرهای اثرگذار بر نگرش پاسخ­گویان نسبت به کاربری ICT شناخته می­شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Rural People\'s Attitudes towards ICT Use in Developing the Central District of Najafabad County

چکیده [English]

 This study aims mainly at investigating rural people's attitudes towards ICT use in developing the Central District of Najafabad County. The statistical society of this survey consists of all the literate rural people with livestock and/or agricultural jobs in the studied region. It is conducted in a multi-staged proportional random sampling method, resulting in the selection of 172 individuals. As shown by the correlative analysis, there is a significant positive relation between the rural people's attitudes towards ICT use and the variables of literacy level, skill of using computers, and Internet skill. Also, ANOVA test shows that there is a significant difference between variable of job classifications (agricultural, free, public, and others) in the attitudes towards ICT use. According to regression analysis, respectively, the variables of the skill of using computers, Internet skill, and age are the most important and effective factors in the people's attitudes towards ICT use.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communication Technology (ICT)/ Attitudes/ Rural Development/ ICT Use/ Central District/ Najafabad (County)