واکاوی راهکارهای فنی نوسازی باغ­های چای در ایران

نویسندگان

چکیده

  هدف کلی تحقیق حاضر واکاوی مهم­ترین راهکارهای نوسازی باغ­های چای است. برای گردآوری داده­های مورد نیاز مطالعه، پس از سرشماری 32 کارشناس مرکز تحقیقات چای کشور، بر اساس رابطه کوکران، از مجموع 75542 چایکار، تعداد نمونه 383 نفر به­روش طبقه­ بندی تناسبی انتخاب می­شوند. ابزار تحقیق پرسشنامه و مصاحبه بوده، داده­پردازی تحقیق در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام می­گیرد. نتایج نشان می­دهد که متغیرهای مستقل تولید نهال­های اصلاح­شده و مجهز بودن باغ به شبکه آبیاری، وجود ابزار و ادوات لازم برای نوسازی، توزیع به­موقع نهاده­های کشاورزی، هماهنگی بین دو بخش تولیدی باغ و کارخانه، تناسب باغ با اجرای عملیات نوسازی، و ارائه کمک­های فنی نوسازی به چایکاران بر «تمایل چایکاران به نوسازی» مؤثرند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Technical Solutions of Rejuvenating the Tea Gardens in Iran

چکیده [English]

This study aims generally at investigating primary solutions of replanting and rejuvenating the tea gardens in Iran, and it is a causal-correlative study. Collecting the required data is carried out through both library and field research and the statistical population consists of two groups, including 75542 tea growers and 32 tea experts and agents. All the tea experts and agents are surveyed and a sample of 383 tea growers is randomly selected based on Cochran formula. A researcher-made instrument (questionnaire) with the reliability coefficient of α = %89 is applied to collect field data. Data analysis is made in two sections of descriptive and analytical statistics. As shown by the study results, the independent variables of producing the breeded tea sapling, applying the advanced irrigation devices, rejuvenating tools and instruments, distributing the agricultural inputs, coordination of tea production and processing, location of tea gardens, and amount of tea research on replanting the tea gardens are significantly effective factors on the tendency of tea growers to adopt replanting and rejuvenation. Therefore, with stress on the mentioned accepted cases, the infrastructures and the conditions required for reconstruction of tea farms should be considered to increase the quality and quantity of tea products for competition with global markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tea Garden/ Rejuvenation/ Tea Production/ Tea Culture Extension