دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 74، تابستان 1395 
1. سطح‌بندی درجه توسعه‌یافتگی دهستان‌های استان گلستان

صفحه 1-24

علی‏رضا محمدی؛ وکیل حیدری ساربان؛ الهه پیشگر؛ فاطمه محمدی