تحلیلی بر تحول در میزان مشارکت زنان روستایی در بخش کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان تربت جام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

    تغییرات اجتماعی در عصر حاضر با سرعت و شدت بیشتری در حال گسترش بوده و از آن جمله تحول در نقش زنان در بخش کشاورزی است. هدف از تحقیق حاضر تحلیل تحول در میزان مشارکت زنان روستایی در بخش کشاورزی بوده و منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان تربت جام و روش پژوهش نیز توصیفی– تحلیلی بود. حجم نمونه تحقیق 390 نفر از زنان روستایی بوده، که در دو گروه زنان نوزده تا 35 سال به عنوان نسل جوان و زنان بیش از پنجاه سال به عنوان نسل قدیمی و کهنسال انتخاب شدند. نتایج آزمون من‏ویتنی فرضیه تحقیق بیانگر آن بود که در سطح معنی‌داری کمتر از پنج درصد تفاوت معنی‏دار بین میزان مشارکت زنان در دو نسل جوان و قدیمی در فعالیت‌های کشاورزی (زراعت، باغداری و دامداری) در سطح روستاهای شهرستان تربت جام وجود دارد و در این‏گونه فعالیت‌ها، مشارکت نسل جوان کمتر است. بر همین اساس، افزایش سطح تحصیلات دختران مهم‌ترین علت کاهش میزان مشارکت زنان جوان در فعالیت‌های اقتصادی عنوان شد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Extent of Change in Participation of Rural Women in Agriculture Sector: A Case Study of Rural Areas of Torbat-e-Jam County of Iran

چکیده [English]

    Marzieh NOURI [1]     Received: 16 February, 2015 Accepted: 26 April, 2016    Social changes in the present era are expanding with more speed and intensity. One of the changes is the evolution of the role of women in the agricultural sector. This study aimed at analyzing the change in the level of women's participation in the agricultural sector. For this purpose, villages of Torbat-e-Jam County of Iran were studied in a descriptive and analytic method. The sample size included 390 rural women selected in two groups: one group, 19 to 35 years old as a younger generation; and the other, more than 50 years old as the older generation. According to Mann-Whitney U test, the study hypothesis was confirmed with reliability of 95 percent with p < 0.05; that is, the new generation of rural women had less participation in agriculture activities than the older generation. Accordingly, the main cause of the decline in young women’s participation in economic activities was found to be the increased education level.      [1] . Assistant Professor of Geography and Rural Planning, Payame Noor University ( marziehnouri@yahoo.com) .

کلیدواژه‌ها [English]

  • social change
  • Economic Participation
  • Women
  • agriculture
  • Torbat-e-jam (County)