تحلیل تحولات سبک زندگی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی: مطالعه موردی شهرستان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  چکیده تحقیق حاضر، با هدف تحلیل تحولات سبک زندگی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی شهرستان زنجان، به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه روستاییان این شهرستان بود که از آن میان، در سال 1393، با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای، 250 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه استفاده شد. وضعیت سبک زندگی از طریق مؤلفه‌های سلامت جسمانی، اجتماعی، روان‏شناختی، معنوی، الگوی مصرف غذا، الگوی پوشاک و اوقات فراغت (شامل 62 گویه، با استفاده از طیف لیکرت پنج‌سطحی) مورد بررسی قرار گرفت. روایی صوری پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان تأیید شد و روایی سازه و پایایی ترکیبی آن نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد ارزیابی قرار گرفت. دامنه مقادیر ضرایب پایایی ترکیبی برای مقیاس‌های مختلف پرسشنامه بین 889/0 تا 936/0 به‌دست آمد که بیانگر هماهنگی درونی مناسب ابزار بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از نرم‏افزار SPSS 20 و 20 AMOS انجام شد. نتایج نشان داد که بین میزان استفاده از رسانه و وضعیت سبک زندگی رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد، در حالی که رابطه درآمد خانوار با وضعیت سبک زندگی مثبت و معنی‌دار بود.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Changes in Life Style and Factors Influencing It in Rural Areas: A Case Study of Zanjan County of Iran

چکیده [English]

   Mohammad BADSAR [1] , Soheila FATHI [2] , Rouhollah REZAEI [3] , and Hossein SHABANALI FAMI [4]   Received: 2 8 August, 2015 Accepted: 19 April, 2016     This study aimed at analyzing the changes in life style and factors influencing it in rural areas of Zanjan county of Iran. It was conducted in a survey method and its statistical population consisted of all rural residents in this county in 2015; and among them, 250 respondents were selected through a multi-stage cluster sampling. Then, a questionnaire was used to collect data. Life style condition was investigated through components of physical, social, psychological and spiritual health as well as food and clothing consumption patterns and recreation time (including 62 items using a five-level Likert scale). The face and content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts (including faculty members of Extension, Communication and Rural Development Department in University of Zanjan). The construct validity and composite reliability were assessed through confirmatory factor analyses (measurement model). Composite reliability coefficients ranging from 0.889 to 0.936 indicated good internal consistency of the measurement tool. Data analysis was performed using SPSS20 and AMOS20 software. The results showed a significantly negative relationship between amount of media usage and life style condition, whereas the relationship between family incomes and life style was significantly positive.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • life style
  • Physical Health
  • psychological health
  • Social Health
  • Social Environment
  • Zanjan (County)