مقایسه ویژگی‌های پذیرندگان و نپذیرندگان بیمه محصول انار در مناطق روستایی شهرستان نطنز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

   پژوهش حاضر، با هدف مقایسه ویژگی‌های پذیرندگان و نپذیرندگان بیمه محصول انار، از طریق روش پیمایشی و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده در مناطق روستایی شهرستان نطنز انجام گرفت. حجم نمونه با استفاده از آماره کوکران 250 نفر برآورد شد. اطلاعات مورد نیاز به کمک ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شد. روایی صوری ابزار سنجش از طریق پانل متخصصان و پایایی آن با اجرای یک مطالعه راهنما و محاسبه آزمون آلفای کرونباخ مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین دو گروه بیمه‌گزار و غیربیمه‌گزار از نظر سازه‌های فردی، اجتماعی و اقتصادی، تفاوت‌های معنی‌دار وجود دارد. با توجه به نتایج تحلیل تشخیصی و توان تفکیک دو گروه بیمه‌گزار و غیربیمه‌گزار­ توسط شش متغیر مستقل، متغیر «سابقه مبادرت به بیمه» مهم‌ترین متغیر متمایزکننده این دو گروه بود. در پایان، با توجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی در راستای افزایش پذیرش بیمه از سوی کشاورزان ارائه شد.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the Characteristics of Pomegranate Insurance Adopters and Non-adopters among Orchard Owners in Rural Areas of Natanz County of Iran

چکیده [English]

   Fatemeh HAFFARI [1] and Darioush HAYATI [2]   Received: 3 February, 2015 Accepted: 3 May, 2016     This study aimed at comparing the characteristics of pomegranate insurance adopters and non-adopters among orchard owners in rural areas of Natanz county of Iran. It was conducted in a survey method. Stratified random sampling was used to collect data from 250 farmers who were selected based on Cochran sampling formula. The data collection was carried out through a questionnaire, the validity of which was confirmed by a group of professionals. Also, a pilot study was conducted and Cronbach's alpha test was calculated to determine reliability of the questionnaire. Findings revealed that there were significant differences between adopters and non-adopters of insurance services in relation to their personal, social and economic factors. According to the discriminate analysis results, six independent variables could discriminate two groups of treatments; and 'experience toward agricultural insurance' was the most important discriminator in this regard. Finally, based on the study results, some recommendations were presented to enhance adoption rate of agricultural insurance.       [1] . M Sc Graduate in Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.   3. Corresponding Author and Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran ( hayati@shirazu.ac.ir )..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Pomegranate
  • Adoption
  • risk
  • Natanz (County)