شناسایی و رتبه‌بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی در استان گلستان با رویکرد تلفیقی فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی و روش سوات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    هدف مطالعه حاضر بهره‌گیری از تفکر کارآفرینانه برای شناسایی و اولویت‌بندی راهبرد‌هایی در راستای سوق‌دهی فعالیت‌های سنتی گردشگری در استان گلستان به سمت فعالیت‌هایی نوآورانه بود و در آن، از رویکرد تلفیقی فرایند تحلیل سلسله‌‎مراتبی و سوات (AHP-SWOT) بهره‌گیری شد. نخست، با استفاده از تجزیه و تحلیل سوات (SWOT)، شناسایی و طبقه‌بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات فعالیت‌های گردشگری در استان گلستان صورت گرفت. از آنجا که مسئله تصمیم‌گیری تحقیق حاضر از نوع چندشاخصه و ساختار آن دارای سلسله‌مراتبی از عناصر تصمیم وابسته به‌هم شامل هدف، معیارها و زیرمعیارها بود، از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) برای محاسبه وزن و اهمیت هر کدام از معیارها و زیرمعیارهای شناسایی‌شده از طریق تجزیه و تحلیل سوات استفاده شد. برای گردآوری داده‌های پژوهش، ماتریس مقایسات زوجی هر کدام از مؤلفه‌ها و گروه‌ها با بهره‌گیری از نظر پانزده نفر از متخصصان و فعالان صنعت گردشگری در سه ماه پایانی سال 1393 تدوین و تکمیل شد، که گروه فرصت‌های بیرونی با وزن نسبی 386/0 در رتبه نخست و نیز قوت‌های داخلی با وزن نسبی 326/0 و تهدیدهای بیرونی با 154/0 و در نهایت، ضعف‌های داخلی با 134/0 در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. نتایج به‌دست آمده نشان داد که مهم‌ترین راهبرد کاربردی برای توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری استان گلستان راهبرد SO با شاخص مطلوبیت 495/0 است. کاربردی‌ترین راهبرد‌های مناسب از این نوع، به‌ترتیب شناسایی، عبارت‌اند از تنوع‌بخشی در برنامه‌های تبلیغاتی، طراحی نرم‌افزارهای کاربردی، بازنگری در برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و بازاریابی بین‌المللی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking of Entrepreneurial Development Strategies of Rural Tourism in Golestan Province with a Combined SWOT-AHP Approach

نویسندگان [English]

  • H. Salarzehi
  • A, Tabavar
چکیده [English]

       Golbahar POURANJENAR [1] , Habiballah SALARZEHI [2] ,   and Aliasghar TABAVAR [3]   Received: 12 June, 2015 Accepted: 19 August, 2016     The purpose of this study was to take advantage of entrepreneurial thinking to identify and prioritize strategies of traditional tourism activities in Golestan province of Iran to drive them towards innovative activities. It used a combined AHP-SWOT approach; first, SWOT analysis to identify and classify the strengths, weaknesses, opportunities and threats of tourism activities in the province and then, analytic hierarchy process (AHP) to calculate the weight and importance of each criteria and sub-criteria identified by SWOT analysis. For gathering data, a matrix of components and groups paired comparisons was formulated and completed through the viewpoints of 15 experts and activists in tourism industry in the first three months of 2015. The results showed that the most important practical strategy for entrepreneurial development strategy in the tourism industry of the Golestan province was 'SO' strategy with utility index of 0.495; in addition, t he most important strategies identified included : diversification of the advertising program s designed for applications , review of planning and investment , and international marketing .     

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • Strategy
  • Entrepreneurial Development
  • Rural Tourism
  • SWOT
  • AHP
  • Golestan (Province)