بررسی نوع و میزان مشارکت روستاییان در طرح هادی روستایی: مطالعه موردی روستای سنگستان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

      پژوهش حاضر، با هدف­ بررسی نوع و میزان مشارکت مردم در طرح هادی روستایی در شهرستان همدان، به شیوه تحقیقات پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را مردان روستای سنگستان تشکیل می‏دادند که از آن میان، با استفاده از رابطه کوکران، 150 نفر به­عنوان حجم نمونه و به شیوه نمونه‏گیری تصادفی نظام­مند انتخاب شدند. علاوه بر مطالعات کتابخانه­ای و اسنادی و مشاهدات منظم، پرسشنامه مهم­ترین ابزار جمع­آوری اطلاعات بود. یافته­های تحقیق نشان داد که متغیرهای سطح سواد، منبع­ درآمد خانوار، تمایل به ماندگاری در روستا، و انگیزه مشارکت در طرح هادی روستایی با سطح و میزان مشارکت رابطه معنی­دار دارند . همچنین، بر پایه نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه، متغیرهای انگیزه­ مشارکت در طرح هادی، منبع درآمد خانوار و تمایل به ماندگاری در روستا تأثیر معنی­دار بر میزان مشارکت آنها در مراحل مختلف طرح هادی روستایی داشتند؛ و در مجموع، 9/86 درصد از تغییرات میزان مشارکت روستاییان در طرح هادی روستایی را پیش­بینی کردند. در ارتباط با سطح مشارکت در طرح، مشارکت مردم بیشتر از نوع مشورتی و اطلاع­دهی و انگیزه و مشوق­های مادی بود؛ و به‏­طور کلی، سطح مشارکت روستاییان در حد متوسط ارزیابی شد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the Level and Type of Rural People’s Participation in Rural Guide Plan: A Case Study of Sangestan, Hamedan County of Iran

نویسنده [English]

  • A. Yaghoobi Farani
چکیده [English]

    Mousa AAZAMI [1] , Ahmad YAGHOUBI FARANI [2] , and Mahsa MOTAGHED [3]   Received: 15 September, 2014 Accepted: 13 April, 2016     This study aimed at assessing the level and type of rural people’s participation in Rural Guide Plan (RGP) in the village of Sangestan in Hamedan county of Iran. It was conducted in a survey method. The main tool of this research was a questionnaire and its statistical population consisted of 483 men in the village; among them, 150 people were selected as target sample by using Cochran formula. Study findings showed that there was a significant relationship between the level of rural people’s participation and some independent variables like participants’ education level, income, tendency to stay in village and motivating to participate in the RGP. Also, the result of multiple regressions indicated that three independent variables including participants’ income, tendency to stay in village and motivating to participate in the RGP had impact on the level of rural people’s participation in the RGP. Totally, these three variables explained 86.3 percent of variation in the dependent variable. Based on the study results, the level of rural people’s participation in the RGP was about average rate and participation type was mainly advisory with financial incentives and motivations.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation
  • Rural development
  • Participation Typology
  • Rural Guide Plan
  • Hamedan (County)
  • Sangestan (Village)