تأثیر کشاورزی پایدار در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی بخش دشمن‌زیاری شهرستان نورآباد ممسنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

      هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کشاورزی پایدار در توسعه پایدار روستایی در بخش دشمن‌زیاری از توابع شهرستان نورآباد ممسنی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه خانوارها و کشاورزان بود؛ همچنین، تعداد دویست خانوار و 150 کشاورز به عنوان حجم نمونه تعیین و با ابزار پرسشنامه مطالعه شدند. برای تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل عاملی، آزمون رگرسیون، تحلیل خوشه‌ای و آزمون T مستقل استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی برای بررسی تأثیر کشاورزی پایدار در توسعه پایدار روستایی نشان داد که عامل­های توسعه پایدار روستایی 73 درصد و شاخص‏های کشاورزی پایدار 68 درصد واریانس توسعه روستا را تبیین می‏کنند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین کشاورزی پایدار و توسعه پایدار روستایی رابطه معنی‌دار وجود دارد؛ همبستگی هشت عامل کشاورزی پایدار با توسعه پایدار روستایی نیز مستقیم و با شدت متوسط است. بر اساس نتایج تحلیل خوشه‌ای و T مستقل برای بررسی کشاورزی پایدار در منطقه مورد مطالعه، روستاهای منطقه از نظر پایداری کشاورزی در وضعیت مناسب قرار ندارند.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

I nfluence of Sustainable Agriculture in Sustainable Rural Development: A Case Study of Doshmanziari District of Nourabad Mamasani County of Iran

نویسندگان [English]

  • S.H. Noori Zamanabadi
  • A. Amini Faskhoodi
چکیده [English]

  Seyed Hedayatollah NOURI ZAMANABADI [1] , Abbas AMINI FASKHOUDI [2] , and Sara KESHAVARZI [3]   Received: 17 October, 2013 Accepted: 12 April, 2016     [1] . Associate Professor, Department of Geography and Rural Planning. Isfahan University, Isfahan, Iran .   [2] . Assistant Professor, Department of Geography and Rural Planning. Isfahan University, Isfahan, Iran .   [3] . Corresponding Author and MA Student in Geography and Rural Planning. Isfahan University, Isfahan, Iran ( sarakesha@yahoo.com ) .   This study aimed at evaluating the impact of sustainable agriculture on sustainable rural development in Doshmanziari district of Nourabad Mamasani county of Iran. The statistical population consisted of two groups of households and farmers. The sample size was determined 200 households and 150 farmers surveyed by a questionnaire, the reliability of which was calculated by Cronbach's alpha coefficient (0.87). The results from factor analysis showed that factors resulting in sustainable rural development could explain 73% of the variance in rural development; also, sustainable agricultural indices could explain 68% of the variance. Results of regression analysis indicated that there was a significant relationship between sustainable agriculture and rural development; in addition, the correlation between the eight factors of sustainable agriculture and rural development was considered as a direct moderate one. The results of the cluster analysis and t-independent test to evaluate the sustainable agriculture in the studied area showed its inappropriate condition in terms of agricultural sustainability.       

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable agriculture
  • Development
  • Sustainable development
  • Rural Sustainable Development
  • Doshmanziari (District)
  • Nourabad Mamasani (County)