دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، خرداد 1392 
تعیین سطوح توسعه‌یافتگی کشاورزی و اقتصادی

صفحه 21-36

10.30490/rvt.2018.59096

علی سردار شهرکی؛ محمدحسین کریم؛ مجید شیخ تبار