اثرات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی فناوری اطلاعات و ارتباطات در نواحی روستایی: مطالعه موردی شهرستان دهاقان

نویسندگان

چکیده

  پژوهش حاضر، با هدف بررسی آثار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر زندگی روستاییان شهرستان دهاقان در سال 1391، به­روش توصیفی ـ تحلیلی انجام می­پذیرد و برای گردآوری اطلاعات نیز از روش‌های اسنادی و میدانی استفاده می‌شود. اطلاعات میدانی پژوهش حاصل تکمیل 288 پرسشنامه است که بر اساس فرمول کوکران به ‌ دست می­آید و پایایی آن با آلفای کرونباخ 90/0 تأیید می‌شود؛ تکمیل پرسشنامه­ها در چهار روستای نمونه و نیز در دو گروه روستاییان کاربر و غیرکاربر صورت می­گیرد. برای تحلیل داده­ها، از مدل معادله ساختاری بهره‌گیری می‌شود. با توجه به نتایج پژوهش، فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای اثرات گوناگون در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بر زندگی روستاییان بوده، که میانگین این آثار در بعد کالبدی بیشتر است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socio-economic and Physical Impacts of Communication

چکیده [English]

  The purpose of the present study is to examine socio-economic and physical impacts of communication and information technology on the life of rural people in Dehaghan county in 2012, with a descriptive-analytical method. The information is collected from documents and fields. Based on Cochran formula the sample size is equal to 288 and the data are collected by a questionnaire. The reliability of it is assessed by Chronbach's alpha coefficient at 90%. The respondents are divided into two groups of users and non-users in four villages. Structural equation model is applied to the data. The results indicate that communication and information technology has different impacts on the life of rural people and on average, the physical impacts are stronger.       

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication and Information Technology (ICT)/ Impact Assessment/ Dehaghan (County in Iran)