مطالعه دوگانگی در بازار کار مناطق روستایی و شهری ایران

نویسندگان

چکیده

  تفکیک مکان بر حسب مناطق روستایی و شهری موضوعی است که از دیرباز، به­ویژه در ادبیات جغرافیایی تجزیه و تحلیل شده است. البته در حوزه اقتصاد، می‌توان بازار کار را از مهم‌ترین بازارها قلمداد کرد و از این­رو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سطح توسعه این بازار به تفکیک مناطق روستایی و شهری است. برای تعیین سطح توسعه بازار کار، از میان شاخص‌های متعدد این بازار، چهار شاخص نرخ بیکاری، سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص، سهم شاغلان بخش صنعت، و سهم شاغلان بخش خصوصی در طول سال‌های برنامه چهارم توسعه انتخاب و برای تلفیق آنها، از روش برترین پیشنهاد از راه حل ایده‌آل استفاده می‌شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نه­تنها سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی و شهری دارای دوگانگی به نفع مناطق شهری است بلکه با گذشت زمان، این تمایز به سمت واگرایی بیشتر پیش می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dual Labor Market in Rural and Urban Areas of Iran

چکیده [English]

  Spatial separation in terms of rural and urban areas has long been analyzed particularly in geographical literature; and in respect to economy, labor market could be assumed as one of the most important markets. Therefore, this study mainly aims at investigating development level of such a market in terms of separate rural and urban areas. To determine the development level of labor market, among many others, four indicators of ‘unemployment rate’, ‘defective employment rate’, ‘employment share in industry sector’, and ‘employment share in private sector’ during the implementation period of the Fourth Development Plan (2005-09) are taken into account; and the ‘technique of order preference by similarity to ideal solution’ (TOPSIS) is applied to model the indicators during the concerned period. Study results indicate a duality of labor market development level in rural and urban areas in favor of the latter as well as a progress of this distinction toward a greater divergence over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Labor Market/ Unemployment/ Employment/ Rural Areas/ Urban Areas/ Iran