عوامل اثرگذار بر مهاجرت روستایی ناشی از خشکسالی: یک مطالعه موردی در استان فارس

نویسندگان

چکیده

اگرچه مهاجرت یکی از پیامدهای خشکسالی قلمداد شده، اما شمار پژوهش­های انجام­شده در راستای تبیین اثرات مهاجرت‌های ناشی از خشکسالی اندک است. از این­رو، پژوهش حاضر، با بهره‌گیری از روش کیفی و داده‌های اسنادی مربوط به یکی از روستاهای دهستان خسویه در استان فارس، به بررسی فرآیند مهاجرت ناشی از خشکسالی و عوامل اثرگذار بر آن در سال 1389 می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی موجب مهاجرت دائمی خانوار می‌شوند؛ عوامل طبیعی و اقتصادی زمینه مهاجرت موقت را نیز فراهم می­سازند؛ همچنین، تصمیم­گیری برای مهاجرت به­طور ناگهانی صورت نمی­گیرد، بلکه برآمده از ناکارآیی سایر گزیدارهاست. سرانجام آنکه علی­رغم رویارویی مهاجران با دشواری‌های اقتصادی، عاطفی و اجتماعی، مهاجرت همچنان یک راهبرد سودمند قلمداد می‌شود. بنابراین، توصیه می‌شود که برنامه‌ریزان به تسهیل فرآیند سازگاری با خشکسالی از طریق آموزش بپردازند و جریان مهاجرت‌های روستایی را به­سوی مناطق برخوردار از ظرفیت مناسب برای اشتغال­زایی هدایت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing the Rural Migrations Resulting from Drought: A Case Study in Fars Province

چکیده [English]

      Though, migration is known as one of the implications of drought, there might be found a limited number of studies conducted to explain the effects of migrations resulting from drought. Thus, this study investigates such a process and its effective factors in 2010 through a qualitative method by using documentary data of a village in Khasouyeh subdistrict in Fars province. Findings show that a series of various natural, economic and social factors result in permanent migration of households; the natural and economic factors, however, pave the ground for temporary migrations as well; moreover, migration never comes out of a sudden decision, rather it is resulted from inefficiencies of other options. Finally, while the migrants tend to face a lot of economic, emotional and social difficulties, the migration is still assumed as a useful strategy. Therefore, it is recommended that policy-makers facilitate a drought-consistency process by means of training and direct the rural migration flows toward the areas benefiting from adequate capacities to generate employments.                  9

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought/ Rural
  • Urban Migration/ Temporary Migration/ Permanent Migration/ Khasouyeh (Subdistrict in Iran)/ Zarrindasht (County in Iran)/ Fars (Province of Iran)