نقش سرمایه اجتماعی در توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور

نویسندگان

چکیده

اثرگذاری آن از طریق توسعه تعاونی‏های تولید بر شاخص توزیع درآمد جوامع روستایی است. بدین منظور، با به­کارگیری روش داده­های پانل، از داده‏های استانی کشور طی سال­های 1379 تا 1388 برای بررسی اثر توسعه سرمایه اجتماعی بر شاخص توزیع درآمد در مناطق روستایی و همچنین، از آزمون فرضیه U وارونه کوزنتس درباره ارتباط بین نرخ رشد اقتصادی و توزیع درآمد استفاده می‌شود. نتایج حاکی از آن است که در دوره زمانی مورد مطالعه، نقش متغیرهای سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و میزان مشارکت در تعاونی­های روستایی به‌مثابه نمادی از سرمایه اجتماعی موجود در کاهش نابرابری اقتصادی و توزیع مناسب‏تر درآمد در جوامع روستایی مثبت و معنی‌دار است، در حالی که متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی و نرخ بیکاری روستایی بر میزان نابرابری در مناطق روستایی کشور می­افزایند.

کلیدواژه‌ها